– Vårt hovedpoeng er enkelt

I Tysvær Bygdeblad for 14 dager siden er det et oppslag med undertegnede om pågående sak om gjennomgang av tjenestetilbudet til barn og unge i Tysvær Kommune, der kommunestyret i felles budsjett har satt fokus på å få til et større økonomisk handlingsrom for å møte fremtidige utfordringer.

Dette er hovedmålet med det som omtales som «spareprogrammet», der kommunen har som mål å få til et bedre driftsresultat for å kunne møte nye investeringer uten at lånegjelda vår skal bli for stor, og at vi dermed får for lite rom til nødvendige investeringer fremover.

Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe med formannskapet som styringsgruppe for arbeidet, og konsulentfirmaet Agenda Kaupang er valgt til å bistå kommunen med å få frem et så godt sammenligningsgrunnlag som mulig . I første omgang vil vi få belyst det vi kaller «nåsituasjonen» der Tysvær kommunes kostander på de ulike områdene skal sammenlignes med det andre sammenlignbare kommuner bruker på tilsvarende tjenester. Når Høyre tar til orde for at vi må bruke nok tid i arbeidet er hovedpoenget vårt at vi vil sikre god medvirkning og gode prosesser både mellom partiene, ansatte , tillitsvalgte og ikke minst brukerne. Og vi vil at vår nye skolesjef skal ha nok tid til å få til en god prosess med ansatte og ledelse.

Vårt hovedpoeng er enkelt. Kommunen skal utforme hvilket tjenestetilbud vi skal ha 10-15-20 år fremover, og det er her vi sier at vi må bruke nok tid slik at de valg som tas til slutt er godt forankret hos alle involverte. Målet vårt er ikke å skyve på noe som helst, men sikre at vi har nok tid til at de valg som tas til slutt er godt gjennomarbeidet hos alle involverte. I den sammenhengen føler vi oss sikre på at det også skal finnes en god løsning for barnehagen i Skjoldastraumen, og vi har et mål om at vi skal finne en samlende løsning snarest mulig i denne saken.

Høyres gruppe ser frem til et konstruktivt og givende arbeid med alle involverte parter med mål om å sikre gode tjenester i alle deler av kommunen.

Ola S. Apeland
Gruppeleder Høyre