Fakturerer renovasjonsavgift for Tysvær

HIM overtar nå fakturering av renovasjonsavgiften for Tysvær kommune, mens Tysvær kommune fortsatt vil sende krav på de andre kommunale avgiftene.

Første faktura fra HIM sendes i begynnelsen av februar og gjelder 1. halvår 2014.

Omleggingen resulterer i sparte kostnader som følge av at man nå slipper en del dobbeltarbeid. Renovasjonsavgiften blir derved redusert med ca. 6% for de fleste abonnentene i Tysvær. Endringen fører også til at det blir enklere å få samsvar mellom de renovasjonstjenestene som utføres og det som betales for disse.

HIM kundesenter tar seg av alle spørsmål om renovasjon. Her kan nevnes fakturaspørsmål, søknad om fritak, ødelagte beholdere, manglende tømming, spørsmål om dag for tømming, kildesortering m.m.. Det er også hos HIM som skal kontaktes for bestilling av nytt abonnement eller endring av eksisterende.

En av målsettingene ved opprettingen av HIM var å oppnå stordriftsfordeler og å få samme tjenester og gebyrer i alle HIM-kommunene. Vinteren 2010 ble det derfor innført lik renovasjonsordning i alle 5 HIM-kommunene. Fra høsten 2011 overtok HIM ansvaret for fakturering av renovasjonsavgiften i Haugesund. I ettertid er også Etne, Bokn og nå Tysvær kommune kommet til. Det arbeides også med å se på muligheten for å få til samme løsning med Vindafjord kommune, slik at alle HIM-kommunene blir håndtert likt.

For HIM
Knut Arvid Hagenberg, Økonomileder