Hvilken lærer vil du ha for barnet ditt?

Drømmelærer er det nye politiske moteordet. Det skal visst være en hyllest til «alle de flotte lærerne der ute som gjør verdens viktigste jobb».

Akkurat nå truer konflikten mellom lærerne og kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS (Kommunenes Sentralforbund), med å forvandle drømmen om superlæreren til et mareritt.
KS vil ha kontroll på hvert minutt av arbeidstida til lærerne gjennom at all styring og kontroll skal ligge hos rektor – hvor mye de skal undervise, hvor mange uker i året de skal være på arbeid og hva de skal gjøre de timene de ikke er i klasserommet. Lærerne skal kunne pålegges å bruke mer tid på undervisning og mindre tid på forberedelse, retting og elevomsorg i løpet av ei normal skoleuke.
Lærere jobber nå i snitt 43 timer hver uke, og avspaserer i skoleferiene. KS foreslår at lærernes arbeidsår skal utvides fra dagens 39 uker til opptil 45 uker. Lærerne får da samme mengde arbeidstimer totalt, men arbeidsåret strekkes ut ved at lærerne jobber færre timer per uke og får færre avspaseringsuker i elevenes skoleferie.
KS styrer da mot ei framtid der hele arbeidstida for læreren til ditt barn skal være bundet til skolen. Med mer bunden tid og mer kontroll over arbeidstida fra skoleeier sin side ser vi i Utdanningsforbundet for oss at det fort kan bli:
• Slutt på at læreren tar med seg arbeid hjem – «Vi har mottatt prøven din, forventet saksbehandlingstid er 4 uker.»
• Slutt på at du som forelder kan kontakte læreren etter stengetid dersom det er nødvendig å spørre om ei lekse eller noe annet ditt barn trenger hjelp med.
• En skole der lærerne må jobbe gratis om de vil være godt nok forberedt til å møte elevene.
• En skole der rektor må bruke tid på å styre og forhandle om lærerne sin arbeidstid, på bekostning av å veilede og styrke lærernes pedagogiske arbeid
• Det en ikke har rukket å gjøre i arbeidstida på skolen, må gjøres en annen dag.
Om det blir tid da…
Utdanningsforbundet håper at alle vet at god undervisning er avhengig av tid til grundig forberedelse, rettingsarbeid og oppfølging av den enkelte elev. Lærerens oppgaver strekker seg i dag langt utover klasserom og undervisningsopplegg. Dagens lærere får stadig større ansvarsområde. De trenger ikke være drømmelærere for å ta på seg dette ansvaret med kjærlighet og profesjonalitet, men det er vanskelig å gi omsorg mens elevene har ferie og lærerne skal gjøre «ikke-elevrelatert arbeid».
For den kyniske læreren kan dette være et drømmescenario, med mer fritid og mindre ansvar, men for drømmelæreren er dette et kynisk scenario som ikke tar hensyn til at kvalitet krever tid – tid med elevene og tid for elevene.
Utdanningsforbundets medlemmer frykter for elevenes skolehverdag. Når rektorer blir pålagt å styre lærerne sin arbeidstid, kan de fort bli presset av skoleeier til å legge opp skoleuken på en måte som sparer penger. Ved å pålegge lærerne flere undervisningstimer, blir det mindre behov for lærere og vikarer. Dette kan være god økonomi for rektorer og kommuner med stramme budsjett, men hvor blir det da av et likt skoletilbud og lik kvalitet over hele landet?
Det er etter hvert sådd stor tvil om KS sin plan er så solid politisk forankret som de selv påstår. Kommunene er skolens eier og økonomisk ansvarlige. I den grad kommuner rundt i landet har vært orientert om dette forslaget, har det ikke vært noen systematikk i at endringene har blitt behandlet politisk. Så langt Utdanningsforbundet vet, har denne saken heller ikke vært oppe til politisk behandling og høring lokalt i Tysvær.
KS er i ferd med å innføre en radikalt ny skolehverdag som vil berøre både elever, lærere og foreldre.
Er det denne skolen du som forelder ønsker for ditt barn?

Lars J. Liknes
leder, Utdanningsforbundet Tysvær