Bekymret over rusboliger ved Aksdalsvatnet

Er det trygt å bosette fire tunge narkomane like inntil barns skolevei?

Via oppslag i Tysvær Bygdeblad ble nabolaget informert om at det er planlagt å bygge boliger for tunge narkotika- og rusmisbrukere på et friområde ved Aksdalsvatnet. Vi er svært overrasket over saken, og over manglende informasjon og dialog fra kommunen sin side.

Det ble sendt ut nabovarsel om dispensasjon for «kommunale boliger» i LNF-området, og på direkte forespørsel hva dette innebar, opplyste kommunen at dette handlet om «boliger for vanskelegstilte». Ikke ett ord om rusformål ble formidlet nabolaget før fristen for naboklager var utgått.

Det er også rart at kommunen søker dispensasjon fra egne planleggingsprosesser for en så viktig samfunnssak. Vi skulle derfor ønske at en håndterer saken grundig via de formelle prosessene for utvikling av sentrum; arealdelen av kommuneplanen, reguleringsplaner og offentlige høringer. Slik kan en bedre ivareta alle hensyn og få et bedre beslutningsgrunnlag, gitt den risikoprofilen saken har.

Denne strandsonen er pr. i dag planlagt som friområde i kommunedelplan for sentrum. Da inngår vel også dette friområdet som en LNF-premiss for fortetting av andre deler av Aksdal?

Vi forstår at lokalisering av slike bygg er vanskelig, og vil nødig være fordomsfulle. Vi mener likevel at det finnes andre alternativer som ikke er fullt ut vurdert, med vesentlig mindre risiko og konfliktnivå. Vi ber derfor om dialog, og ønsker anledning til å legge fram vårt syn på saken for ansvarlige beslutningstakere.

Planlagt plassering av rusboligene for «hardt bruk» og «aktiv rusing» (jf. saksdok.) ligger kloss i hovedåren for gående og syklende sørover fra Aksdal sentrum. Denne gang- og sykkelveien er mye brukt, og særlig barn, unge og andre myke trafikanter vil bli berørt. Fra skolestart 2015 vil det være fire skolebarn som bruker g/s-veien som skolevei frem til skole/-buss. Vi frykter for skremmende eller farlige møter mellom gående og tungt påvirkede rusmisbrukere med nedsatt dømmekraft og impulskontroll. Vi er særlig bekymret for at svake grupper (barn, ungdom, eldre) kan utsettes for utagerende rusadferd, aggresjon/vold, eller bli påtvunget tilbud om kjøp av narkotiske stoffer. Videre er det uheldig at tilkomst med bil til disse fire rusboligene skal skje på gangveien, som gir økt biltrafikk her. En tilleggsrisiko er mulig kjøring i ruspåvirket tilstand. I sum gir dette økt fare for påkjørsler på g/s-vei. Vi ser også en risiko for økt kriminalitet i området.

Nabolaget består i dag av ett motell, snart fire boliger og tre hytter, med tidvis mange barn i nærområdet. Disse vil måtte passere rusboligene på vei til sentrum, skole eller i lek langs gangveien. I fremtiden vil også den planlagte turveien rundt hele Aksdalsvatnet gå forbi rusboligene, med et økt antall forbipasserende og dermed også økt konfliktnivå. Det at plasseringen samtidig er litt usjenert gjør det mer utrygt, da andre ikke så lett kan se evt. farlige episoder og komme til unnsetning. Resultatet kan bli at mange vil kvie seg for å gå/sykle forbi, og heller ta bilen når en skal til Aksdal.

I de kommunale sakspapirene fremstår vurderingen av lokaliseringsalternativene noe ufullstendig. Det finnes flere alternativer enn de som er vurdert, og vurderingsgrunnlaget kan diskuteres. Vi mener at rusboligene med fordel kan plasseres så sentralt som mulig. Slik får en nærhet til støtteapparat, lege, politi og servicetilbud. Jo kortere avstand mellom bolig og servicetilbud, dess mindre risiko for konflikter med gående/syklende. Og ikke minst får en ekstra sikkerhet dersom rusboligene plasseres på et «offentlig» sted, slik at andre kan komme til unnsetning ved uheldige episoder. Alternativt kan rusboligene plasseres godt utenfor sentrum et sted helt uten gjennomgangstrafikk og konflikt med myke trafikanter. Mens en mellomting, som friområdet og g/s-veien ved Aksdalsvatnet er, blir for konfliktfylt.

Om kommunen vil velge lokalisering nå, utenom de vanlige reguleringsprosssene, vil vi peke på to områder i sentrum som trolig er bedre egnet:
– Vest for parkeringsplassen til Aksdalsenteret, sør for Hegren legesenter. Her er det et stort ubrukt areal mellom E134 og Aksdalsveien der en kan finne en plassering. Skulle denne på sikt komme i konflikt med utbygging av sentrum, skal jo rusboligene bygges flyttbare, og kan senere flyttes til et innregulert sted i nærheten.
– På sør/øst-siden av kommunehuset, i randsonen mellom parkering/lager og natur. Dette er sentralt, og uten gjennomgangstrafikk. Lageret kan evt. flyttes?

Hvis en ser etter lokalisering utenfor sentrum, ber vi om at de mindre sentrale alternativene vurderes på nytt med mer fokus på sikkerhet og mindre på økonomi. En oppfordrer også til å legge innsats i å finne flere muligheter, f.eks. :
– Randsonen av Aksdal Industripark, på sør-vest-siden. Her kan rusboliger plasseres uten forbipasserende og nære naboer, med utsikt til natur og lite støy fra E39. Plassering av rusboliger ved industriområder er en løsning brukt i andre kommuner for å dempe konfliktnivået. Dette er ingen ideell løsning, da rusmisbrukere nok vil bruke g/s-vei til sentrum en del, og en får en lengre strekning der en kan treffe på rusede personer. Men barna slipper i det minste å passere rusboligene daglig.

Kommunens foreslåtte plassering ved Aksdalsvatnet tolkes slik at økonomi er prioritert foran sikkerhet i denne saken. Dette er bekymringsfullt. Men er det egentlig god økonomi? En eneste alvorlig episode på g/s-veien er nok til å gi samfunnet store kostnader. Det kan også komme krav om skoleskyss pga. utrygg skolevei. I tillegg vil plasseringen ha sin pris i redusert rekreasjonsverdi for friområder og tursti langs vannet. En skusler også bort muligheten for å opparbeide dette sentrale friområdet til et positivt tilbud, f.eks. badestrand, festplass, grill-/rasteplass, lekeplass, ballbinge o.l. Slikt alternativt bruk kan gi mindre risiko og større verdi for hele Aksdalsområdet.

Vi oppfordrer beslutningstakere til å invitere til dialog før vedtak fattes.

Med hilsen bekymrede naboer ved Aksdalsvatnet

Tom B. Ivarsen, Tysværvegen 15
Anita og Ståle Dalaker, Tysværvegen 25
Marie og Kåre Steinsvik, Tysværvegen 71
Berit og Torbjørn Ravndal, Tysværvegen 79
Elisabeth og Hans Magne Nesse, Tysværvegen 81
Linda og Roger Austrheim, Tysværvegen 85