Transportnæring i solnedgang?

Mens næringslivets transportbehov stadig øker, øker paradoksalt nok også arbeidsledigheten i norsk transportnæring.

Et unødig liberalt norsk regelverk har åpnet transportmarkedet for utenlandske transportører i en slik grad at en hel næring nå trues på livet. Seriøse norske transportører med norsk kostnadsnivå og norske lønns- og arbeidsvilkår mister i økende grad oppdrag til konkurrenter fra andre land. Vi ser eksempler på at utenlandske transportselskap opererer i Norge uten egne ansatte, med innleide mannskaper på korttidskontrakter og med lønninger ned mot 30-35 kr timen. Når de heller ikke betaler skatt eller avgifter til Norge, undergraves arbeidsplasser og arbeidsvilkår i hele næringen.
Vegvesenets kontroller avslører dessuten at en uhemmet og ulik konkurranse svekker sikkerheten på norske veier – ikke bare fordi utenlandske kjøretøy gjennomgående holder lavere teknisk standard enn norskregistrerte kjøretøy, men også fordi sjåførene har liten erfaring med norske veier og norske vinterforhold. Ulik konkurranse og økte krav til effektivitet fører gjerne til at flere nå tøyer kjøre- og hviletidsbestemmelsene langt ut over det som er tillatt, som kan være en årsak til alvorlige trafikkulykker. 60 prosent av alle ulykker der yrkessjåfører er involvert, er utforkjøringer. Det er rimelig å anta at storparten av disse faktisk skyldes tretthet. Våre medlemmer opplever også at økt prispress og jakten på kostnadsreduksjoner fører til redusert vedlikehold og en generelt sett dårligere standard på kjøretøyene.
Yrkestrafikkforbundet vil ikke sitte rolig og se på at utenlandske kolleger utfører transportoppdrag i Norge til luselønn og under helt andre arbeidsvilkår enn det vi kan være bekjent av her til lands. Vi aksepterer rett og slett ikke at våre lønns- og arbeidsvilkår skal gjøres til konkurranseelementer i norsk transportnæring. Derfor krever vi like konkurransevilkår. Utenlandske sjåfører som arbeider i Norge skal ha norsk lønn og de skal følge norske regler og bestemmelser.
Det er bra at norske myndigheter nå er i ferd med å innføre obligatorisk bombrikke for alle kjøretøy over 3,5 tonn. Men det er bare en begynnelse. Vi trenger flere og mer omfattende tekniske kontroller, mer kjøre- og hviletidskontroll, mer kabotasjekontroll og et regleverk som Iar seg kontrollere – og fremfor alt: myndighetene må kunne samordne sin kontrollvirksomhet langt bedre!
Derfor må kabotasjeadgangen reduseres (kabotasje er utenlandske kjøretøys adgang til å utføre transportoppdrag i Norge). Vi har aldri forstått hvorfor Norge har innført et mer liberalt EU-regelverk enn EU-landet Finland.
Norske myndighetene har i lengre tid uttrykt forståelse for den bekymringen som nå gjør seg gjeldende i transportnæringen. Ord må nå følges av handling. Vi er skuffet over at det ikke legges opp til økt kontrollvirksomhet i 2014, vel vitende om at kjøre- og hviletidskontrollene holdes på et absolutt minimum av det EU krever.
Det hevdes av og til at vi ikke vet nok om strukturendringene i transportmarkedet – og sant nok: vi måte vite mer. Men vi har mer enn nok kunnskap til å vite at den utviklingen som nå er i gang, i løpet av få år vil utradere store deler av norsk transportnæring.
Det haster, med andre ord!

Karsten A. Larsen, Regionleder Yrkestrafikkforbundet region SØRVEST