Det må kunne gå ann å legge på eit lite ekstrabeløp i foreldrebetalinga?, spurte Kristine Aurdal (KrF).  Foto: Mona Terjesen
Det må kunne gå ann å legge på eit lite ekstrabeløp i foreldrebetalinga?, spurte Kristine Aurdal (KrF). Foto: Mona Terjesen

Kutter frukt og grønt

Evalueringa av tilbodet til barn og unge i Tysvær er lagt fram. Eit av sparetiltaka som får foreldre til å reagere er kutting av frukt og grønt-ordninga i skulen og barnehagen.

Av Mona Terjesen

Tysdag vedtok politikarane i formannskapet å sende utkastet til rammeplan for omstilling og utvikling av kommunen sine tenester for barn og unge ut på høyring til «alle aktuelle samarbeidsorgan, brukarinteresseorganisasjonar og tilsette sine organisasjonar». Fristen for å uttale seg er 29. august og etter at høyringsrunden er over, får politikarane ei endeleg sak på bordet, med retningsliner for sparetiltak som skal gjennomførast på kort sikt, mellomlang og lang sikt. Målet er å utnytte ledig kapasitet, redusere
samla ressursbruk og sikre god tenestekvalitet framover i tid.

Mest utover skulen
Politikarane har som kjent vedtatt at kommunen skal gå gjennom tenestene for barn og unge i Tysvær, og finne måtar å spare minst 20 millionar kroner. Gruppa som skal finne fram til kutta består både av folk frå administrasjonen og politikarar. Ordførar Harald A. Stakkestad (H), leiar av levekårsutvalet Svein Terje Brekke (KrF), Ola S. Apeland (H), Karsten A. Larsen (FrP) og Emly Årvik (AP) er dei folkevalte i styringsgruppa.
– Målet er å komme «bakom tala» for å finne ut meir om kvifor Tysvær kommune sine driftsutgifter er høgare enn landsgjennomsnittet og i samanliknbare kommunar, samt å gi retning til vidare arbeid med omstilling og tenesteutvikling, står det i saka.

Les heile saka i papirutgåva