Åpent brev til ordføreren

Tysvær kommune har gjennom et konsulentfirma utarbeidet rapporten «Rammeplan for tjenester til barn og unge». Det foreslås omstillinger i skolesektoren, og et av forslagene rammer alle skolebarn i Førre og Frakkagjerd.

Forslaget innebærer at 1.-4. trinn skal gå på Førre skole, mens 5.-7. trinn skal gå på Frakkagjerd skole. Dette skal gi færre klasser og innsparing tilsvarende 2 millioner kroner årlig.
Behovet for innsparing har direkte sammenheng med bygging av Sysco Arena. Hallen er en stor utgiftspost for Tysvær kommune. Etter det vi erfarer var det ordføreren som fikk byggingen av denne hallen gjennom i det politiske Tysvær. Opprinnelig plan var å bygge en middels stor hall for å dekke behovet til de lokale skolene og samtidig ha areal og økonomi til å utvide Frakkagjerd barneskole ved behov. Vi opplever nå at våre barn må bære konsekvensene av ordførerens prestisjeprosjekt. Hvor store årlige driftsutgifter er det på denne hallen? Kan det forsvares å lønne en daglig leder i full stilling? Er det riktig at våre barn skal betale prisen for et feilslått byggeprosjekt?
Nye Frakkagjerd barneskole og den trygge skoleveien var et av hovedargumentene for å bygge på Nappatjørn. Dersom forslaget vedtas blir skoleveien betydelig lengre, mer trafikkbelastet og den er ikke tilrettelagt for trygg ferdsel for småskolebarn. Dette vil medføre at barna i større grad kjøres til skolen, og trafikkbelastningen rundt Førre skole vil øke. Førresbrekka, som er det naturlige veivalget for gående skolebarn fra Frakkagjerd til Førre, er også planlagt som avlastningsvei for E134 ved rehabiliteringen av Førretunnelen i dette tidsrommet.
Den foreslåtte trinndelingen vil medføre økt klassestørrelse og dermed redusert kvalitet på undervisningen. Rapporten bygger forslaget på at Frakkagjerd skole har to klasser på hvert trinn, og bare 13 klasserom. Altså har man kun ett klasserom for lite! Denne kapasitetsutfordringen bør løses på en smidigere måte enn å flytte hundrevis av skolebarn. Et bedre alternativ er å benytte ledig kapasitet i Sysco Arena.
Man kan få inntrykk av at den korte høringsfristen er en bevisst strategi for å unngå uttalelser fra foreninger og utvalg som ligger brakk i forbindelse med ferieavviklingen. Som et første tiltak må høringsfristen utsettes slik at lag og utvalg tilknyttet skolene får behandlet saken på tilfredsstillende vis.

Kjetil Velde, nestleder
Nappatjørn velforening