Slik vil Vegvesenet ha rundkjøringa i Aksdal. Ill: Vegvesenet
Slik vil Vegvesenet ha rundkjøringa i Aksdal. Ill: Vegvesenet

Forslag til reguleringsplan rundkjøring Aksdal

Statens vegvesen har utarbeida forslag til reguleringsplan for ny rundkjøring i Aksdal for E39/E134 i Tysvær kommune.

Statens vegvesesen sender ut planen høyring og offentleg ettersyn i tråd med § 3-7 i plan- og bygningslova.

Planforslaget er utabeida med bakgrunn i planprogram fastsett av Tysvær kommune.

Føremålet med reguleringsplanen er å betre trafikktryggleiken og framkommeligheten i krysset E39/E134 samt tillrettelegging for kollektiv. Konsekvensutgreiinga gjer greie for kva følgjer utbygginga har for miljø, naturressursar og samfunn.

Dokumenta er på høyring i tidsrommet frå 19. mai 2015 til 30. juni 2015. Etter at uttalane til høyring er handsama vert planen vedteke av Tysvær kommune.

Dokumenta finnes på: http://www.vegvesen.no/vegprosjekter