– Regjeringen fortsette med en bred satsing på trafikksikkerhetsarbeid, sier Ketil Solvik-Olsen.
Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
– Regjeringen fortsette med en bred satsing på trafikksikkerhetsarbeid, sier Ketil Solvik-Olsen.

Færre dør i trafikken

«- Nedgangen i antall trafikkdrepte viser at trafikksikkerhetsarbeid gir resultater, og det motiverer til fortsatt innsats mot trafikkdøden. Samtidig går mine tanker til de som mister sine kjære i trafikken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

23 personer mistet livet i trafikken i juni og juli. Det er en markert nedgang fra i fjor, og rekordlavt nivå. Trenden med nedgang i trafikkdrepte gjelder hele 2015. Hittil i år har 63 personer mistet livet på norske veier. I samme periode i fjor mistet 93 personer livet, 90 i 2013 og 88 i 2012.

– Det er godt å se en slik nedgang i antall drepte i trafikken, men samtidig er hver dødsulykke i trafikken en tragedie både for den enkelte og for samfunnet. For oss alle som har mistet noen i trafikken, så vet vi hvilken sorg, savn og smerte det innebærer. Regjeringen fortsette med en bred satsing på trafikksikkerhetsarbeid, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen satser bredt på trafikksikkerhet

– Vi må bidra til økt kvalitet på veiene, kjøretøyene og trafikantene. Fra regjeringens side har vi hatt spesielt høy satsing på vedlikehold og oppgradering av veier, samt økt sikkerhet innen tungtrafikk.

– I 2014 bygget vi tre ganger mer forsterket midtoppmerking og 50 prosent mer midtdelere enn det Vegvesenet opprinnelig planla for året. Dette er et resultat av kraftig vekst i vedlikeholdsbudsjettet med dagens regjering. Vedlikeholdsetterslepet reduseres for første gang på mange tiår, som også har en betydning for ulykkesrisikoen.

– Vi gjør et aktivt arbeid for å øke sikkerheten for myke trafikanter. Bygging av gang- og sykkelveier er et viktig bidrag for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. I 2015 skal det bygges ca. 30 prosent mer sykkelvei sammenlignet med 2014. Jeg har videre bedt Vegdirektoratet se nærmere på potensialet for en mer ressurs- og kostnadseffektiv utbygging av gang- og sykkelveganlegg langs riksvegnettet, slik at vi får økt satsingen.

– Antall tungbilkontroller er firedoblet etter regjeringsskiftet. Vi har samtidig tatt i bruk teknologi for bedre å velge ut kjøretøy i risikosonen til kontroll. Vi har også innført sterkere virkemidler for å holde kjøretøy tilbake, både med hjullås og bedre lovverk. Dermed kan vi bedre luke ut verstingene fra trafikken, sier samferdselsministeren.