Kommunevalg 2015

I år er det på ny kommunevalg og hver og en av oss skal være med på å bestemme hvem som skal representere oss i kommunen.

Det er en del av vårt demokrati og et system som gjør at vi har forutsigbare rammer rundt de valg som en kommunestyrerepresentant skal være med på å ta. Gjennom et helt liv har ordet demokrati opptatt meg. Ordet betyr ikke bare at alle skal høres og at det finnes regler for hvordan avstemminger foretas. Vi vet alle at flertallet bestemmer, men noe av det viktigste med vårt demokrati er at mindretallet skal ivaretas.
Politikk og valg handler ikke bare om at ett eller flere parti får flertall og at deres program blir gjennomført. Den som stiller til valg har også et ansvar for at mindretallet blir hørt og at samfunnet som helhet skal ivaretas, slik at alle innbyggerne skal kunne leve og arbeide med forutsigbare sunne rammebetingelser
Etter 16 år som politiker i Tysvær har jeg nå hatt pause i 4 år og fått muligheten til å kjenne vårt system fra «utsiden». Det har gitt ett svært nyttig perspektiv på hvordan kommunen drives og på hvordan det oppleves å ikke være med i den politiske ledelse av kommunen.

Kommunalpolitikk handler ikke bare om hvor nye veisystemer skal bygges, om å vedta planer, om hvor nye ballbinger skal etableres eller om skolepolitikk. Politikk handler også om å sette grenser for noen, slik at det er plass til oss alle. Det handler om å forvalte de verdier som vi allerede har. Det handler også om å forvalte vår økonomi på en slik måte at det ikke legger for store byrder på den enkelte innbygger i form av økte betalingssatser for barnehager, SFO eller tjenester til eldre.
I praksis vil det si at dersom kommunen har for store utgifter til f.eks investeringer, eller drift vil det måtte betales med kommunens inntekter, som er skatteinntekter og inntekter av tjenester til innbyggerne. Dersom skatteinntektene reduseres vil kommunen måtte øke betalingssatsene til sine innbyggere om en skal kunne betjene høye driftsutgifter eller renter og avdrag. Dette er likt enten det er privat eller i kommunen.
Valget i år handler kanskje mer om dette enn om hvor mye vi skal love velgerne mht nye investeringer og ny drift. Det vil alltid være noen mørke skyer når vi ser inn i framtida. Vil Tysvær kommune få beholde eiendomsskatten, vil oppsigelsene i oljesektoren ramme våre skatteinntekter eller vil vi rammes av den globale utviklingen i økonomien?
Vi i Tysvær Fremskrittsparti har tatt høyde for disse betraktningene når vi har utformet vår valgbrosjyre som vil bli distribuert før valget.

Aksdal, 15. august 2015
Randi I Rettedal
Ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Tysvær