Sett kryss ved Myskja

Kirkevalget nærmer seg, med valg både til sokneråd og bispedømmeråd.

Nedstrand sokneråd har bidratt til å få Arne Jon Myskja å stille som kandidat til Bispedømmeråd og Kirkemøtet (som er toppledelsen i Dnk).
Arnes gode evner som formidler og strateg, hans dynamiske personlighet med evne til å virke samlende, og at han står godt rotfestet i lokalkirken gjør at han vil styrke bispedømmerådet.
Du gir han en ekstra stemme ved å sette kryss ved navnet hans.
I en tid med store endringer i organiseringen av kirken der kirkens ledelse skal ta mange viktige valg vil han styrke rådet og ledelsen av kirken av følgende grunner:
– Han har et sterkt lokalkirkelig engasjement og har bl.a. viktig erfaring som soknerådsleder og mangeårig frivillig engasjert.
– Fra tiden som Ten-Sing sekretær for KFUM /KFUK har han beholdt et fokusert blikk for utviklingen nasjonalt i kirka og samfunnet.
– Han startet yrkeskarrieren som lærer men har de siste årene hatt lederstillinger i privat virksomhet og vist styrke i entrepenørskap og personalledelse. -Han har en sterk og trygg formidlingsevne, virker inkluderende, med stor evne til refleksjon og til å forstå sammenhenger.
I Bispedømmerådet (og i Kirkemøtet) vil Arne tilføre høy kompetanse med: Nær kjennskap til lokalkirken, Sterk evne til å se kirken i et større perspektiv i samfunn og kultur i utvikling og Forståelse for stadig fornying i formidlingen av trua på Jesus.

Dag Tormod Milje