Jobb er det beste integreringsverktøyet

Frp vil føre en streng flyktningpolitikk, men samtidig er vi opptatt av å gjøre det lett for flyktningene som får opphold i Norge å komme seg ut i jobb.

Ideologisk har vi i Frp alltid vært opptatt av frihet, verdiskaping og å forminske byråkratiet. Jeg derfor glad for at det gjøres

mange gode ting i den nye stortingsmeldingen «Fra utenforskap til ny sjanse» som ble lagt frem fredag.

Nå skal det bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Dette er helt nødvendige tiltak.

Norge er i en vanskelig situasjon nå, med økende arbeidsledighet og høy innvandring defor er det viktig  å gjøre det enklere for voksne å få opplæring og kompetanse som arbeidslivet trenger. Dette er viktig både for de nordmennene som nå mister jobben i bransjer som opplever problemer, og for flyktningene som kommer til Norge.

Det store skillet går mellom de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Derfor legger nå regjeringen til rette for læring gjennom hele livet, og forbygge utenforskap ved at alle deler av hjelpeapparatet jobber sammen.

Flyktninger og innvandrere har behov for norskopplæring og annen kvalifisering for å få seg arbeid. Til nå har det vært vanskelig å kombinere norskopplæring samtidig som man deltar i grunnskole eller videregående opplæring.

Verken samfunnet eller den enkelte har tid og råd til at det tar mange år før innvandrere er kvalifisert for arbeid. Nå skal introduksjonsprogrammet gjøres mer effektivt. Arbeidsrettet norskopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter skal styrkes.

Relevant opplæring vil nå bli tilgjengelig på flere arenaer.  Mange voksne har behov for å kombinere utdanning med arbeid og andre forpliktelser. Derfor må systemet bli mer fleksibel og mer tilpasset voksnes liv. Dette har Frp jobbet for i mange år, og nå får vi gjennomslag for flere gode tiltak.

Med vennlig hilsen

Bente Thorsen, stortingsrepresentant
Fremskrittspartiet,
Fraksjonsleder,
Kirke- utdannings- og forskningskomiteen.