Blir vi lurt?

Blir vi lurt i Mulighetsstudien om ny
ungdomsskole i Tysvær?

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Frakkagjerd barneskole har lest dokumentet grundig og synes de rent skolefaglige betraktningene er gode og framtidsrettede. Alle foreldre ønsker unisont en best mulig skole for sine barn.

Med referanse til mulighetsstudien kan man stille spørsmål om målet om best mulig skole objektivt kan korreleres til skolestørrelse, dvs. om det finnes en kritisk nedre og øvre grense. Skoleforskningen gir ikke klart svar på dette (ref: Prof. Thomas Nordahl). Små grendeskoler og store byskoler kan begge levere god undervisning, om lærerstaben er dyktig nok.
Studien nevner videre et større faglig lærermiljø som et viktig kriterium. Dette tema er det også vanskelig å finne objektive mål på, men etter vår vurdering er det klart rent skjønnsmessig at skoleelevene vil få et bredere spesialisert læringstilbud på skoler med en lærerstab av en viss størrelse.

Vi synes ikke studien begrunner skolefaglig hvorfor det er rimelig å vurdere en ny lokalisasjon i Aksdal hvor det pr i dag bor få skolebarn. Ved gjennomgang av kommunens saksarkiver samt medieoppslag de siste 10 år synes det som dette alternativet kun kan begrunnes som et ledd i kommunens sterke ønske om sentrumsutvikling. Illustrerende for dette er at studien inneholder 17 sider om Aksdal-alternativet og ”krydret” med Snøhetta-skisser, mens alternativ Frakkagjerd kun omtales over 5 sider. Etter vårt syn kan det ikke være i framtidige ungdomsskoleelevers interesse kun å bidra til kostbar sentrumsutvikling uten samtidig skolefaglig begrunnelse.

Vår mening er at FUS er den klart beste lokalisasjon. I skolens nærområde bor det store flertall av ungdomsskoleelevene. Dette faktum har blitt forsterket ved utbyggingen av Nappatjørn og Høgahaug. Ved nettsøk hos Statistisk Sentralbyrå (”befolkning og areal i tettsteder”) framkommer at > 70% av kommunens ungdomsskoleelever pr 2015 bor i FUS sitt nærområde. Dette moment vil ytterligere forsterkes gjennom kommunens storstilte utbyggingsplaner på Skeiseid. Mulighetsstudiet legger opp til at innbyggerne skal tolke saken dit hen at det kun er Aksdal som er et reelt alternativ for å få en ny ungdomsskole. Blir vi lurt? Er det riktig å sammenligne epler mot pærer – ny ungdomsskole kun dersom den lokaliseres i Aksdal, mens studien bare skisserer flikking av eksisterende skolebygg om den fortsatt lokaliseres til Frakkagjerd. Infrastruktur på samferdsel i tilknytning til Frakkagjerdveien må likevel reguleres i takt med utbygging av Skeiseid, og her (vestsiden av Høieveien) er det er nok areal å ta av om kommunen ønsker å etablere en helt ny ungdomsskole på Frakkagjerd. Det foreligger ingen planer om en «italiensk landsby», hvor for øvrig en stor andel av boligene er tiltenkt eldre, men vi har et etablert ungdomsmiljø som politikerne nettopp har frontet i media: Avanti skal bestå. Betongparken er etablert og lokalisert, ny kunstgressbane er godkjent og vi har Sysco Arena. Lysløype og opprustet Dragavika er også gode eksempler på en tilrettelagt infrastruktur for trivsel i nærområdet.
Således må det ut fra et grønt og bærekraftig perspektiv fortsatt være riktig å beholde FUS på Frakkagjerd.

Vi tar ikke stilling til spørsmålet om ”nullalternativet” vs kommunedekkende ungdomsskole, men vil likevel uttrykke vår betydelige skepsis mot utsagnet i studien om at alle 3 alternativer er om lag like økonomisk ressurskrevende. Alternativ Aksdal vil høyst sannsynlig totalt sett bli mye dyrere pga manglende inn kalkulering av nødvendig infrastruktur (eks: ny GSV fra Frakkagjerd til Aksdal). Kommunesammenslåingsdebatten er «fredet» i en kort periode sett fra et historisk perspektiv. Bokn fikk en utstrakt hånd fra Tysvær, men takket som kjent nei. Vi vet ikke når evt et statlig pålegg om tvangssammenslåing vil komme, men antar det vil komme en dag. Mest sannsynlig vil ungdommen på Bokn da foretrekke å busse til Tysværvåg fremfor en lengre tur til Aksdal. Ungdomsskolen på Nedstrand må betraktes særskilt pga veldig lang reisevei. Dessuten vil vi minne om at det i et samfunnsøkonomisk perspektiv er svært viktig at kommunen ikke binder opp unødvendig store midler til ny ungdomsskole i økonomiske nedgangstider hvor også helse og samferdsel vil trenge store investeringer på sikt.

Rådmannen oppfordret innbyggerne til å komme med alternative løsninger til fremlagte forslag i mulighetsstudiet om ny ungdomsskole i Tysvær på folkemøtet i Sysco Arena den 15.12.16.
FAU/FBS vil derfor benytte anledningen til å fremme et nytt Alternativ 3:
– Etablering av nytt ungdomsskolebygg på Frakkagjerd

• Praktisk-estetiske fag kan samlokalisering med Frakkagjerd barneskole (som mangler spesialrom) i eksisterende, opprustede FUS lokaler.
• Det bygges i tillegg et nytt og moderne (Plusshus-teknologi), men rimelig dimensjonert bygg for teoretisk undervisning
• Dette alternativ vil etter vår oppfatning gi en best mulig framtidsrettet og bærekraftig ungdomsskole

FAU v/Frakkagjerd Barneskole