Regionutbygging i Aksdal

Tysvær kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen utarbeidet og fått godkjent reguleringsplan for nytt stamvegkryss for E39/E134 der det også inngår flytting av dagens kollektivterminal fra Aksdal senter til området for det nye stamvegkrysset.

Tysvær kommune har tydeligvis sett viktigheten av å få på plass en ny og forbedret kryssløsning som vil bedre de trafikale forholdene på de nevnte sterkt trafikkerte stamvegene samt at dette også vil legge til rette for en videre fremtidsrettet utbygging av hele Aksdalsområdet. For å få en raskest mulig oppstart av ombyggingsarbeidene med krysset og etableringen av ny kollektivterminal, har kommunen vedtatt forskuttering av byggearbeidene, og søkt Samferdselsdepartementet om tillatelse til forskuttering av selve krysset slik at byggearbeidene kan komme i gang allerede i 2017. Finansiering av kollektivterminalen ligger allerede inne i Fylkeskommunen.

Det er meget prisverdig av Tysvær kommune og Statens vegvesen å ta initiativ til å få en raskest mulig utbygging av disse infrastrukturprosjektene. Både kryss og kollektivterminal er viktige for regionen og er ferdig prosjekterte fra Statens vegvesen sin side og klare for utsendelse på anbud.

En oppstart av disse byggearbeidene i 2017 vil bidra aktivt til å dempe arbeidsledigheten vi nå opplever i vår region, og samtidig vil det også bidra til en bedre logistikk i forbindelse med tilkomst til kollektivterminalen. Det vil videre bidra til en bedre flyt av trafikken mellom E39/E134 nord-sør og til E134 mot Haugesund. Fra Stortingets side har vi arbeidet tett opp mot Samferdselsdepartementet vedr godkjenning av forskuddsfinansieringen som omsøkt av Tysvær kommune.

Et alternativ ville være å få dette inn som merknad til NTP, noe vi parallelt har beredt grunnen for i Stortinget. Vi er svært fornøyd med at departementet har lyttet til argumentene vedr de positive effektene av slike prosjekter og at departementet har godkjent forskuttering allerede nå for disse prosjektene . Dette er godt nytt for utviklingen av regionen og det er alltid kjekt å samarbeide om slikt.

Helge Thorheim, Stortingsrepresentant (FrP)
Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant (H)