KrF styrker kampen mot mobbing

Vi må sikre bedre hjelp til dem som opplever å bli mobbet. Derfor fremmer KrF nå et forslag om fylkesvise mobbeombud.

Tusenvis av barn og unge opplever jevnlig å bli mobbet på skolen. Det er en alvorlig krenkelse av menneskeverdet, og for noen kan det bety en ødelagt barndom. Derfor fremmet KrF torsdag 23. februar et forslag om fylkesvise/regionale mobbeombud.
Kampen mot mobbing har vart i flere tiår, men problemet er fortsatt stort. Regjeringen har nylig fremmet flere tiltak for å bekjempe mobbingen. Mange av tiltakene er gode, men ikke tilstrekkelige. KrF mener vi både må styrke det forebyggende arbeidet, og sikre bedre hjelp til dem som opplever å bli mobbet.

Vi ser for oss at mobbeombudene bør ha flere viktige funksjoner: Bistå med hjelp og veiledning til barn som opplever mobbing, og være en støttespiller for dem. Mobbeombudet må være lett å komme i kontakt med, og terskelen må være lav. Mobbeombudene må være en kompetanseressurs for lærere, skoleledere og foreldregrupper, som kan bidra med å øke kompetansen innen forebyggende arbeidet mot mobbing, og hvordan mobbing bør håndteres. Mobbeombudet bør være en vaktbikkje overfor både skolene, skoleeierne og fylkesmannen, som er klageinstans når en mobbesak ender som en klagesak.

Det er viktig at mobbeombudene har en faglig forankring i arbeidet sitt. Derfor ønsker vi at mobbeombudene får en tilknytning til relevante fagmiljøer, som for eksempel læringsmiljøsenteret i Stavanger. Vi vil også at det utarbeides et nasjonalt mandat for mobbeombudene, og at det legges føringer for hva disse stillingene skal fylles med.
Vi syns det er flott at Barneombudet skal styrkes og få en mer aktiv rolle i å bistå barn og foreldre i tunge mobbesaker. Barneombudet vil ikke ha kapasitet og mulighet til å gå inn i alle mobbesaker. Derfor trenger vi noen som er nærmere lokalmiljøene, som kan være tettere på elevene, lærerne og foreldrene, og kan kobles på lenge før en mobbesak eventuelt ender som en klagesak.

Elev- og lærlingeombudene jobber kun med elever i videregående skole, og det varierer i hvilken grad disse jobber med mobbeproblematikk. Mange bruker det meste av tiden sin på å følge opp lærlinger som opplever ulike utfordringer i lærebedriften. Det kan være fornuftig å samordne de to ombudsfunksjonene for å koordinere arbeidet best mulig, men de vil i utgangspunktet ha litt ulike roller å fylle.

Stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (KrF)