navlogo

Ledighetstallene: Alle ned, untatt Tysvær

Det er nedgang i arbeidsledigheten over hele Haugalandet den siste måneden. Med et unntak. Tysvær.

Av Elisabeth Lie Nilsen, Leder NAV Marked Nord-Rogaland
Hvis vi sammenlignet med forrige mnd, så går ledigheten ned i alle våre kommuner, med unntak av Tysvær som har en liten oppgang. Ser en Tysvær målt mot 2016 på samme tid, er det en nedgang også der på 22 personer. Det er god nedgang i ledigheten både på Karmøy og i Haugesund. I de andre kommunene er det omtrent som i forrige mnd.
Når vi ser på bruttoledigheten (de helt ledige + de på tiltak), så går vi nå til sammen ned med 156 personer i Nord-Rogaland. Så dette er det all grunn til å være glade for. Nedgangen i ledighet er størst for personer innen Bygg/anlegg, men også bra nedgang for personer innen industrien.

Alle våre kommuner ligger nå under fylkesgjennomsnittet på ledighet, og alle har lavere ledighet enn i fjor på samme tid – den siste med unntak av Vindafjord. Vindafjord har hatt mer enn en dobling av ledigheten sammenlignet med i fjor på denne tiden – men da var også ledigheten lav der.

Vi har høy aktivitet på tiltaksområdet, og samlet så har vi 629 arbeidssøkere som er på forskjellige tiltak. Mange arbeidsgivere er med og gir muligheter for arbeidstrening og ansettelser med lønnstilskudd. Vi ser også at antallet formidlinger øker i etterkant av tiltakene – altså at tiltakene fører til jobb for flere enn tidligere. Dette er også en gledelig trend.

Vi har heller ikke mottatt noen store varsel om oppsigelser/permitteringer denne mnd. Det er ett godt tegn for distriktet vårt. Selv om vi vet at noen bedrifter fortsatt må permittere og si opp personer, så er det lavt antall personer det dreier seg om.

Vi har denne mnd en liten nedgang på utlyste stillinger på ca. 7%, men vi har likevel en økning i antall stillinger som meldes til NAV. Vi hører også en del bedrifter som referer til at de ser lysning i markedet utover våren, så vi antar at vi ikke får noen betydelig reduksjon på dette området.

Også denne mnd. er vi mest bekymret over at langtidsledigheten øker for noen grupper. Det er fortsatt vanskelig å få jobb innenfor offshore bransjen. Her ligger det vel fortsatt heller ikke an til noen umiddelbar lysning i tunellen – selv om flere refererer til at «bunnen er nådd». Denne gruppen arbeidssøker er nok i mye større grad en andre nødt for å se seg om etter arbeid utenfor egen bransje og utenfor eget distrikt. Det er mange steder i Norge nå hvor arbeidsmarkedet er godt, og disse vil ha betydelig bedre jobbmuligheter om de søker arbeid der.

Hovedtrekkene for Nord-Rogaland mars:

– Ledigheten går ned – litt større nedgang denne mnd enn på en stund.
– Antall varsel om permittering/oppsigelse er null
– Utlyste stillinger går litt ned (7%)
– Langtidsledigheten for noen grupper øker.