Olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: OED/NTBscanpix
Olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: OED/NTBscanpix

Konsesjon til Dalbygda vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Dalbygda Kraftsenter AS konsesjon til bygging av Dalbygda vindkraftverk i Tysvær, Rogaland.

Med full utbygging kan vindkraftverket gi i underkant av 125 GWh årlig produksjon, tilsvarende årsforbruket til rundt 6250 husstander.
– Dalbygda vindkraftverk er et fornybarprosjekt drevet fram av lokale krefter, og i en region der det er planer om stor økning i kraftforbruket til industrivirksomhet. Prosjektet vil produsere strøm tilsvarende forbruket for rundt 6250 husstander og kunne gi mulighet for lokale og regionale ringvirkninger om det blir bygd ut, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Konsesjonen omfatter et vindkraftanlegg på inntil 42 MW i et planområde på om lag 2,6 kvadratkilometer i Dalbygda i Tysvær kommune.

Dalbygda vindkraftverk er et samarbeidsprosjekt mellom grunneierne i området ved Dalbygda Kraftsenter (75 prosent) og Solvind Prosjekt AS (25 prosent).

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert forholdet til landskap og friluftsinteresser i regionen. Det er i den forbindelse blant annet lagt vekt på at en utbygging ligger innenfor de rammer som må gjelde for samlet belastning av inngrep i området. Det er en forutsetning for konsesjonen at tiltakshaver avklarer nettsituasjonen med regionalnettseier og at de omsøker en alternativ adkomstvei til planområdet.