Kor bør Tysvær bygge ut breibandet?

Tysvær kommune vil søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om statlege tilskotsmidlar for 2017 og ber om innspel til kva område i Tysvær som bør prioriterast.

Kommunen har så langt følgjande priorioterte strekningar:

Sandbekkenområde
Hervik- Hundsnes
Hundsnes-Vatnaland
Søvik- Brattestø
Eventuelle innspel kan sendast til post@tysver.kommune.no innan 1. mai 2017.