Det er på tide å ta bladet fra munnen!

Vi som skriver dette er de ansatte ved Tysvær Opplæringssenter, TOS.

Dette er en skole og et opplæringssenter for alle, etnisk norske, arbeidsinnvandrere, norskgifte fra andre land og flyktninger som trenger opplæring og hjelp. Våre elever og deltakere er både unge og gamle, og omfatter mennesker med forskjellige utfordringer. Alt fra Downs syndrom, afasi og slag, hørsels- eller synshemminger, til behov for grunnleggende norsk språkopplæring. Vi har også grunnskoleopplæring med avsluttende grunnskoleeksamen for mennesker som ikke har fullført grunnskole. Dette siste gjelder også for etnisk norske som ikke har fullført grunnskole.
Skolen har eksistert siden 1985 og har drevet opplæring av flyktninger siden tidlig på 90-tallet. Den er i dag delt i to avdelinger, en for spesialundervisning og en for norsk- og grunnskole. Skolen har ført et omflakkende liv, fra kjelleren i kirken i Aksdal, via lokaler i rådhuset til nedlagte Alvanuten barnehage i Aksdal. Norsk- og grunnskoleopplæringen har hatt tilhold på Frakkagjerd, bak høye gjerder, vegg i vegg med Vepro, nå Arbeid og Inkludering, siden 2002. Vårt inntrykk er derfor at skolen har vært nedprioritert.

Opplæringssenteret beskjeftiger 14 høyt kvalifiserte og spesialiserte pedagoger, rådgivere og veiledere. For å kunne gi best mulig opplæring og integrasjon i lokalsamfunnet for alle brukergruppene våre har vi et tett samarbeid med NAV, frivilligsentralen, kulturetaten og Arbeid og Inkludering, blant flere. Vi har også et nært samarbeid med nærmiljøet og næringslivet i Tysvær.
Likevel kan det oppleves som om våre ansvarlige politikere og byråkrater har lite engasjement for, og enda mindre kunnskap om denne delen av tysværskolen. Faktisk omfatter skolen et godt hundretall mennesker med svært forskjellige og til dels krevende vansker og behov.
Tomta spesialavdelingen ligger på skal nå selges, og de som har hatt tilhold der etter at de ble flyttet ut fra rådhuset for to år siden, blir nå flyttet igjen. Hvor vet ingen sikkert i skrivende stund, selv om det har vært kjent i flere år at tomta skal selges. Det eneste som er rimelig sikkert er at dette tilbudet fortsatt vil være i Tysvær i overskuelig fremtid; disse brukerne kan nemlig ikke så lett sendes vekk.

Situasjonen til norsk- og grunnskoleavdelingen på Frakkagjerd er derimot langt mer usikker. Da skolen flyttet inn i et gammelt kontorbygg i 2002 skulle det være en midlertidig løsning. Denne midlertidigheten har dessverre, til tross for graverende brudd på arbeidsmiljøloven, vart i 14 år. Noen mindre utbedringer og endringer på bygget har vært foretatt gjennom årene, men forholdene er likevel svært kummerlige, både for ansatte og deltakere/elever. Et svært målrettet og solid fokus på psykososiale forhold har gjort at både ansatte og deltakere/elever, likevel og mot alle odds, har opprettholdt både arbeidsmoral, læringstrykk, humør og hjertevarme. Det er kort sagt et godt sted å være, og Tysvær kommunes såkalte ROMA-verdier, Raus – Open – Modig – Ansvarleg, er verdier som står sterkt på TOS.

Det siste halvåret har likevel tæret sterkt på. Vi så lysere på fremtiden en periode fordi det i fjor ble satt av 6 millioner kroner til utbedringer, og en mulig ny skole i modulbygg. Så ville Rådmann Arvid Vallestad se på muligheten for å kjøpe tjenester av Haugesund. Dessverre har prosessen rundt dette vært uryddig og uklar. Nå er situasjonen at vi ikke vet om skolen eksisterer, hvor den eventuelt ligger, og om det blir en liten del av skolen eller hele skolen som eventuelt fortsetter til neste høst.

Å sende våre deltakere til Haugesund vil være svært kontraproduktivt, etter vårt syn. Skolen vår har gode resultater og lave driftsutgifter, et svært velfungerende, profesjonelt og godt fagmiljø. Vi har et godt samarbeid med alle etatene som jobber med flyktninger i Tysvær. Våre deltakere er lette å overse; de har ingen foreldre eller andre sterke grupper som taler deres sak. Tysvær kommune har sagt ja til å ta imot og bosette dem her. Da må Tysvær kommune også ha en god plan for både opplæring, bosetting og integrering i Tysvær – ikke sende dem til naboen. Disse menneskene er en ressurs som gjennom en raus, åpen, modig og ansvarlig politikk, kan bli svært verdifull for Tysvær. Opplæring i egen kommune er en meget viktig del av vellykket integrasjon og skolen er viktig i det lokale nettverket. Å sende dem til Haugesund vil svekke integrasjonsarbeidet og forbindelsen til kommunen vår.

Etter vårt syn har Tysvær kommune sviktet fundamentalt på tre svært viktige områder i denne prosessen:
1. Hvordan behandler vi våre svake grupper?
2. Hvordan behandler vi våre ansatte?
3. Hvordan føres en prosess i Tysvær kommune?

Det er enda ikke for sent for politikerne å rette opp i dette. Det vil kreve at de setter seg inn i de virkelige forholdene. Det vil også kreve at de ser forbi et tallmateriale som i beste fall er svært omfattende og vanskelig å se helheten i, og som i verste fall er direkte misvisende. Politikerne må ta grep for å forbedre forholdene til beste for både ansatte, deltakere og brukere, og i siste instans, Tysvær.


Hilsen
Utdanningsforbundet og Samfunnsviterne ved Tysvær Opplæringssenter.