UKM og Ungdom og Fritid inngår et nasjonalt samarbeid for å løfte ungdomskulturen.
UKM og Ungdom og Fritid inngår et nasjonalt samarbeid for å løfte ungdomskulturen.

Går sammen for å løfte ungdomskulturen

«- UKM Norge og UNGDOM OG FRITID ser viktigheten av å dele ressurser. Dette er to organisasjoner som utfyller og styrker hverandre. Vi skal sammen jobbe for å skape et godt fundament for et mangfoldig kulturliv for norsk ungdom, sier kulturkonsulent i Ungdom og Fritid, Marit Bredesen.

Nå inngår de to organisasjonene en nasjonal samarbeidsavtale.

Felles løft for ungdomskulturen
Gjennom UKM får ungdommene som deltar oppleve sterke kulturmøter, nye bekjentskaper og ny inspirasjon i møte med ung kultur fra hele landet. De blir kjent med nye kulturuttrykk og får inspirasjon til å videreutvikle egne uttrykk.

Samtidig er UKM avhengig av de lokale kreftene: Fritidsklubbene er ifølge Ungdata den nest største fritidsarenaen for barn og unge og er den kulturarenaen for barn og unge med desidert laveste terskel for å delta. 80 % av fritidsklubbene i Norge har tilbud innenfor musikk, sang eller teater. 50 % av fritidsklubbene arrangerer lokale UKM-arrangementer hvert år og 70 % samarbeider med UKM. De fleste klubber og ungdomshus jobber med unge arrangører hele året innenfor mange sjangre. De sitter på kompetanse som prosjektplanlegging, rigg, teknisk, lyd, lys, studioproduksjon, foto, film, dans og musikk. Ungdomshusene gjør også en viktig jobb i å rekruttere deltakere til UKM. Dette er ungdommens kulturbinge hvor de har tilgang til utstyr, veiledning og ressurser. Her dyrkes fremtidens kulturprodusenter, artister og kulturaktører frem på ungdommens premisser.
Kunst og kulturer er en viktig kraft i utviklingen av rettferdighet, mangfold, folkehelse og livsmestring. Det bidrar til å fremme demokrati og medborgerskap. Alle unge har krav på gode og rusfrie arenaer hvor de aktivt kan delta, vise og påvirke utformingen av kultur og ungdoms egne kulturuttrykk.
Alle ungdommer skal ha lik rett til kulturell læring og utfoldelse på tvers av sosial, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn.

– Sammen anerkjenner UKM og fritidsklubbene viktigheten av ungdomskulturens egenverdi og vi ser at en helhetstenking og sammenheng mellom tilbudene vil gi enda større gevinst, sier Bredesen.

Fakta

UNGDOM OG FRITID (UOF) er paraplyorganisasjonen for over 600 kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber og ungdomshus i Norge. UoF representerer ungdomskulturhus, musikkverksteder, rockefabrikker, mediesentre, aktivitetssentre, ungdomskafeer og fritidsklubber som utgjør den lokale helårsarenaen for øving og visning av ung kultur. Disse fritidstilbudene kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser med lav terskel for deltakelse. Her finnes alt fra musikk, film, dans og grafiske kunstformer til aktiviteter som skating og parkour.

UNG KULTUR MØTES (UKM) er et landsdekkende tilbud til ungdom under 20 år, forankret i kommunene og koordinert av UKM Norge. UKM er en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom selv er aktive i alle prosesser. UKM synliggjør ung kultur, stimulerer talent, forløser kreativitet, og bidrar til inkludering og mangfold. UKM arrangeres av kommunene gjennom fritidsklubber, kulturskoler og kulturkontor. Fylkeskommunene har det regionale ansvaret, og UKM Norge det nasjonale ansvaret for ordningen.