Hva mener SP om industriutvikling og eiendomsskatt?

Regjeringen foreslår nå å fjerne verk og bruk som kategori for eiendomsskatt. Det innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal eiendomsbeskattes.

Endringene gjelder ikke for vannkraftanlegg, vindkraftanlegg, og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Treindustrien har bedrifter over store deler av landet, mange viktige hjørnesteinsbedrifter. Utvikling av treindustrien avgjør i stor grad muligheten for avkastning på skogen i Norge. Gjennom videreforedling av skog i treindustrien økes verdien hele 10 ganger for skogeierne.

Verdikjeden Skog og Tre bestående av Treindustrien, TFB, MEF, Fellesforbundet, NoBio, Skogeierforbundet og Norskog har bedt nye Regjering endre eiendomsskatten for verk og bruk slik at maskiner fritas for eiendomsskatt.
Treindustrien spiller en nøkkelrolle for industri- og næringsutvikling for flere andre sektorer, byggenæringen, transportsektoren, og prosessindustrien. Biprodukter og skogråstoff må inngå som løsning for å nå klimamål. Forslaget til Regjeringen er et viktig grep for å trygge arbeidsplasser, sikre inntekter i den enkelte kommune, og fremme investeringer i industriutvikling i Norge. Både treindustrien, skogsindustrien, byggenæringen og transportsektoren er næringer som representerer viktige arbeidsplasser også i distrikt-Norge.
Regelverket for eiendomsskatt har store svakheter som gir uforutsigbarhet og konflikter som følge av reglenes skjønnsmessige innhold. Varierende satser fra kommune til kommune og fra år til år er uholdbare rammebetingelser for industriutvikling. Det er ikke greit at eiendomsskatten skaper konkurransevridning mellom bedrifter og kommuner, og det er problematisk at regelverket undergraver prinsipper om likebehandling. Det er ikke akseptabelt at rettsvesenet, kommuner og bedrifter belastes med kostnadskrevende prosesser fordi Stortinget ikke rydder opp i regelverket.
Ved å ta produksjonsutstyr og -installasjoner ut av grunnlaget, blir eiendomsskatten det den prinsipielt bør være: en skatt på grunnarealer og bygg.

For å finne løsninger, må Stortinget sørge for et bredt forlik.

Senterpartiet mener det må være opp til kommunene om de ønsker å ha eiendomsskatt innenfor sine grenser som en ekstra inntekt. Samtidig mener Senterpartiet at det ikke skal være manglede overføringer fra staten til kommunene som skal være avgjørende for om kommunene innfører eiendomsskatt eller ikke. På samme tid har Senterpartiet gått til valg på at Norge må jobbe for at industrien er et viktig bidrag til verdiskapingen i samfunnet. Både ved å styrke eksisterende industri og legge til rette for nye etableringer. Senterpartiet gjorde et godt valg ved å profilere budskapet om at industrien representerer hjørnesteiner i sine lokalsamfunn, og viktigheten av stabile og forutsigbare rammebetingelser og et fornuftig skatte- og avgiftsnivå.
Regjeringens forslag om å fjerne grunnlaget for eiendomsskatt på maskiner er ikke en sak for eller imot eiendomsskatt. Dette er en sak om forutsigbare rammebetingelser og om å sikre inntekter til kommunene ved å ta vare på arbeidsplasser i hele landet. Hva vil Senterpartiets konkrete bidrag være i denne saken, for å leve opp til egen målsetning om stabile og forutsigbare rammebetingelser?

Heidi Finstad
Administrerende direktør i Treindustrien