Truls Nordahl i NAV-Rogaland. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Truls Nordahl i NAV-Rogaland. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Nedgang i arbeidsløysa i mars

– For første gang på 3 år er det færre enn 8 000 heilt arbeidslause i Rogaland, seier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland. I Tysvær er talet nå 83, ein stor nedgang frå i fjor på same tid.

Tala under er ikkje sesongjustert og endringar som kjem fram er samanlikna med same periode i fjor.
7 848 personar var heilt utan arbeid i Rogaland i mars. Jamført med mars 2017 er dette ein nedgang på 31 prosent. Rogaland har dei siste månadane hatt ein større prosentvis nedgang i arbeidsløysa enn andre fylker. 2 322 arbeidssøkjarar deltok i eit arbeidsretta tiltak i mars. Summen av heilt arbeidslause og personar i arbeidsretta tiltak gir ei bruttoarbeidsløyse** på 10 170 personar, tilsvarande 4,0 prosent av arbeidsstyrka. På same tid i fjor var bruttoarbeidsløysa 14 088 personar, tilsvarande 5,4 prosent.

Kommunevise variasjonar i arbeidsløysa
Bruttoarbeidsløysa i mars er størst i Hjelmeland med 7,2 prosent. Årsaka til dette er kortvarige permitteringar i ei havbruksverksemd. Av dei større kommunane er bruttoarbeidsløysa størst i Sandnes og Sola med 4,6 prosent. I Stavanger, Haugesund og Karmøy er det høvesvis 4,3 prosent, 3,9 prosent og 3,4 prosent bruttoarbeidsløyse. I Tysvær er talet 2,1 prosent.
Alle yrkesgruppene har nedgang i arbeidsløysa samanlikna med mars 2017. Nedgangen i arbeidsløyse er størst for arbeidssøkjarar innan Ingeniør- og ikt-fag (- 51 prosent), Industriarbeid (- 44 prosent), Akademiske yrker (- 35 prosent) og Bygg og anlegg (- 32 prosent).

Utlyste stillingar
I alt vart det lyst ut 2 296 ledige stillingar i Rogaland i mars. Om lag 50 prosent av dei ledige stillingane vart lyst ut i Stavanger. 82 prosent av dei utlyste stillingane er på Nord-Jæren.
Yrkesgruppene med flest utlyste stillingar i Rogaland denne månaden var helse, pleie og omsorg (446), bygg- og anlegg (360), ingeniør- og ikt-fag (336), industriarbeid (264) og Butikk- og salsarbeid (204).