Barselomsorg

Barselomsorg- hverken sykehus eller kommunene er villig til å betale regningen. Gratulerer med jordmordagen 5. Mai.  

Forskning viser at kvinner som går til jordmor i svangerskapet har bedre helse, får friskere barn med flere naturlige fødsler nærmere termin. Til tross for dette mangler vi tilstrekkelig med jordmødre på landets fødeavdelinger og nær halvparten av landets kommuner står helt uten en kommunal jordmortjeneste.

Kutt i fødselsomsorg gir konsekvenser
Høyres Statsminister er tydelig på at barselretningslinjene skal følges og at alle kvinner skal få være på barselavdeling til amming er etablert jf. retningslinjene. Dette er stikk i strid med nye sykehus som bygger ned barselkapasitet med reduksjon i senger til barseloppfølging. Jordmorforbundet krever at barseldebatten må regjeringen nå ta på alvor. Faktatall og forskning fra fagmiljøet viser de negative konsekvensene nedbyggingen i fødselsomsorgen fører til. Det skjer nedgang i ammefrekvens, økning i brudd på barselretningslinjene, flere kvinner utvikler svangerskapsdepresjoner og det er økende reinnleggelser av dehydrerte nyfødte.
Barselomsorgen er i rask endring med kortere liggetid på sykehusene for fødende. KK Bergen legger opp til en liggetid på 6-24 t etter fødselen for nær halvparten av de fødende. Klinikksjef Albrechtsen sa at dette handler om en barselomsorg gitt på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte. Stavanger sykehus bygger nytt og der heter det i hovedfunksjonsprogrammet for det nye sykehuset: » Fleire friske mødre vil kunne dra heim frå sjukehuset same dag som barnet blir fødd.» I det nye sykehuset i Stavanger er barselhotellet fjernet. Bygg former framtidas barseltilbud.

Haugesund sykehus får ny fødeavdeling i 2021.
Høyre og regjeringen mangler en god plan for å styrke jordmortjenesten for å sikre barseloppfølging organisert i kommunene. Med denne farten helseminister Bent Høie ruster opp barselomsorgen, vil det ta 30 år før vi har på plass nok jordmødre for å ivareta barselomsorgen av jordmor i hjemmet. I dag må 60.000 gravide og barselkvinner dele på 424 kommunejordmødre. Barselkvinner skyves altså ut i ekspressfart til et kommunalt jordmortilbud som slett ikke er rustet til å ta imot. Dette står også i sterk kontrast til myndighetenes retningslinjer for barselomsorg. De påpeker at kvinner har krav på å ligge på sykehuset til de er klar for hjemreise og amming er etablert. Kuttene på sykehusene skjer på tross av at Høyre og regjeringens strategi for økning i jordmortjenesten for kommunene har feilet og kun har gitt en beskjeden vekst. Jordmorforbundet stiller spørsmålet om at vi har råd til å sette fødselsomsorgen i spill. Kvinner og nyfødte har krav på jordmoroppfølging rett etter fødsel for å sikre et helsetilbud med en forsvarlig fødselsomsorg.

Brudd på retningslinjer
I dag er liggetiden redusert til 2,7 døgn. Det er kommet flere rapporter som dokumenterer at det mange steder skjer brudd på Helsedirektoratets retningslinjer for forsvarlig barselomsorg. I mediene står kvinner fram med sine negative barselhistorier. Antallet viser at dette ikke dreier seg om enkelttilfeller, men om et manglende barseltilbud av jordmor som må tettes. Det går for fort i svingene nå. Fagmiljøet er forpliktet til å melde fra. Vi ønsker å sette søkelyset på dokumenterte konsekvenser for å snu en uheldig utvikling.
Det er stor jordmormangel. WHO sier at det viktigste tiltaket for at mødre og nyfødte skal overleve, er å sikre en tilgjengelig jordmor i svangerskapet, fødsel og gjennom sårbar barseltid. Halvparten av landets kommuner er helt uten en kommunal jordmortjeneste. Nå må regjeringen og Høyre iverksette strakstiltak for en tilgjengelig barselomsorg av jordmødre på sykehus og i kommunene. Myndighetenes barselretningslinjer skal følges. Det er ikke slik at foretakene skal spare seg bort i fra gjeldende forsvarlighetskrav. Regjeringen med Helseminister Bent Høie har ansvaret for barselomsorgen, og nå må regjeringen ta grep om den uheldige utviklingen. Jordmødre må få forutsetninger for å opprettholde lav spedbarns- og mødredødelighet også i framtiden!

Styret i Nord Rogaland lokallag
Jordmorforbundet