Budsjett 2019: Barnas beste

Tysvær Kommunale Foreldreutvalg (T-KFU) har som motto «Barnas Beste» og har med dette i fokus med interesse lest gjennom saksdokumentene.

Innledningsvis er vårt generelle inntrykk at Rådmannen legger opp til en strammere økonomi som dessverre primært vil ramme drifts- og i mindre grad investeringssiden.

Mht spesifikke budsjettpunkter har T-KFU følgende kommentarer:

1. Pkt. 2.2: Rådmannens kommentar «å vente på plangjennomganger på barnehage, skole og omsorg kan være for seint for å få satt i gang videre omstillingsprosesser» kan være egnet til å så tvil om verdien av det viktige arbeidet med Skolebruksplanen. T-KFU mener dette utsagnet gir uheldige føringer, og vil oppfordre til at den pågående plangjennomgangen blir fullført som planlagt.

2. Pkt. 4.7.4: Læringsutbytte. Resultatene fra Nasjonale prøver 2018 på 5. trinn viser bekymringsfull stor spredning i skalapoeng mellom kommunens skoler (132-160). Skoleeier og rektorer må iverksette tiltak for å utjevne denne forskjellen.

Skolestruktur: Små skoler beskrives som utfordrende jamført med færre og større barneskoler. Ny kommunedekkende ungdomsskole omtales positivt. Disse føringene bør ikke tas ut av sin sammenheng og omtales før endelig Skolebruksplan foreligger.

Skoleskyss: Krav om kostnadseffektiv skyss med reduksjon av midtskyss har gitt uheldige konsekvenser bl.a. for Frakkagjerd barneskole hvor elever på småtrinnene har fått urimelig korte fredager (slutt kl 10.45) med den konsekvens at mange små barn er hjemme alene alt for mange timer.

Skolelekser: I en travel familiehverdag med mange flotte og viktige aktivitetstilbud for barn etter skoletid innen idrett og kulturskole opplever mange barn et kronisk stress med å rekke hjemmeleksene. T-KFU vil foreslå at skoleeier utarbeider en utredning hvor man vurderer å erstatte hjemmelekser (bortsett fra lesing) med skolelekser. Det foreligger rapporter fra flere norske barneskoler som kan vise til svært gode resultater av denne omleggingen (ref.: Møhlenpris skole i Bergen). Obligatorisk leksearbeid i skoletiden med assistanse av kontaktlærer til erstatning for dagens leksehjelp vil sikre et likeverdig tilbud til alle elever.

3. Pkt. 4.9.4: Tidlig innsats. I et menneskes livsløp er det avgjørende viktig at nødvendige hjelpetiltak fysisk/psykisk og sosialt settes inn tidligst mulig (forebygging bedre og billigere enn behandling). Den kommunale jordmortjenesten er her i en unik posisjon fordi jordmødrene møter de gravide før fødsel samt er første yrkesgruppe som tilbyr hjemmebesøk i barselperioden. Mange barselkvinner sliter mer enn før fordi samhandlingsreformen medfører kortere liggetid på føde- barselavdeling (ned til 8 timer, se reportasje i nrkrogaland 07.12.18). Det er som følge av dette igangsatt nasjonal økt satsing på kommunal svangerskapsomsorg gjennom statlige prosjektmidler som TK har fått tilskudd fra i 2018. Disse midlene var ment for å styrke tjenesten og her har kommunens ansatte fått på plass lovpålagte tjenester som er svært godt mottatt både av kommunens innbyggere samt samarbeidende helsetjenester. De nye lovkravene til den kommunale jordmortjenesten ble gjort gjeldende fra 01.11.18.

At rådmannen ikke har funnet penger på budsjettet til nye faste stillinger for 2019 er uforståelig, og T-KFU finner særlig kritikkverdig utsagnet «dei tilboda som er knytt direkte til prosjektmidla forsvinn» (ref.: Tysvær Bygdeblad). I denne saken står rådmannen i fare for «å helle barnet ut med badevannet».

Rett nok kan TK fortsatt søke nye årlige tilskudd, men Helsedirektoratet (ref.: seniorrådgiver Oftedal) opplyser at intensjonen med tilskuddene er at de kun skal fungere som en starthjelp, deretter bør kommunene opprette faste stillinger. Vi minner i denne sammenheng om at både Karmøy og Haugesund kommuner allerede har tatt ansvar og konvertert prosjektstillingene til faste stillinger. Kontinuitet i alle fagmiljø er svært viktig, og bygges kun i faste stillinger, ikke via usikre prosjektmidler (TK er også med i et KS prosjekt/læringsnettverk for å utvikle heltidskultur). I denne for innbyggerne særs viktige saken utfordrer T-KFU kommunens politikere til å ta ansvar. TK bør snu i denne saken (også for å være en attraktiv arbeidsgiver).

4. Pkt. 5.5.5: Investeringer – resultatområde helse og forebygging.

At rådmannen ikke finner penger til å videreføre i faste rammer dagens kommunale jordmortjeneste står i grell kontrast til forslagene om å bruke 50 millioner kroner til kjøp av en etasje i et privat bygg («Albatross») samt >20 millioner kroner til rehabilitering av rådhuset. I nye tider med forventet reduksjon av kommunale skatteinntekter (jfr Kårstø) mener T-KFU at dette bør mane til ettertanke mht investeringsnivå ift gamle utbyggingsplaner.

Ideen om Familiens hus er interessant, og T-KFU tenker at Tysvær kommune bør vurdere utvidelse av Aksdal Helsesenter og gjøre dette til et fullverdig helsekonsept (fastleger/helsesøstre/jordmødre/fysio- ergoterapeuter, psykisk helsetjeneste m.fl.).

Kommunen har i gjeldende TS-plan mange godt funderte beskrivelser av små og store trafikale utfordringer. T-KFU vil rette en sterk oppfordring til kommunen om i mye sterkere grad å prioritere fysiske trafikksikkerhetstiltak (GSV/gatelys/underganger/intensivbelyste gangfelt/»hjertesoner») slik at barna får trygg skolevei, spesielt i den mørke årstid. Ifm nye reguleringsplaner må det settes rekkefølgekrav på TS-tiltak før byggestart.

Realisering av midler ifm tomtesalg kombinert med FTU-midler kan med fordel finansiere rask etablering av sårt tiltrengte gang- og sykkelveier.

Svein Tore Baksaas
Leder T-KFU
Anne Lise Nes
Nestleder T-KFU