I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne på fritidsfartøy i norsk farvann.
I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne på fritidsfartøy i norsk farvann.

Lavest antall omkomne siden 2001

I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne på fritidsfartøy i norsk farvann. Dette er en nedgang på 6 personer sammenlignet med 2017 og det lavest tallet siden 2001.

«-Det er positivt å se en så markert nedgang i antall omkomne. 23 er fremdeles 23 for mange, men tallene går riktig vei og vi håper at denne trenden også vil fortsette i 2019, sier Petter Andre Søreng som er leder for fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet.
I treårsperioden 2013 – 2015 omkom i gjennomsnitt 33 personer hvert år. Gjennomsnittet for de tre siste årene er 26 omkomne.
-De fleste dødsfall skjer om sommeren når båten er mest i bruk. 2018 var en relativt fin sommer og vi har grunn til å tro at mange var på sjøen. Dette gjør at nedgangen er enda mer positiv i forhold til forventet bruk av båt. Vi ser og av båtlivsundersøkelsen, som ble presentert våren 2018, at antallet fritidsbåter i Norge øker, påpeker Søreng.

Av de 23 omkomne var det 15 nordmenn, mens de øvrige omkomne var fra ulike europeiske land. Menn er fortsatt overrepresenterte i statistikken, men 2018 skiller seg ut med 4 kvinner blant de omkomne. Dette er noe høyere enn tidligere år. Sjøfartsdirektoratet har registrert elleve omkomne som ikke benyttet redningsvest eller annet flyteutstyr, og åtte omkomne hvor flyteutstyr ble benyttet. Vi har også fire saker hvor dette er ukjent.
Blant de 23 omkomne i 2018 skyldes 13 dødsfall grunnstøting, kantring m.m, mens 10 dødsfall skyldes rene personulykker. Blant de 10 dødsulykkene som skyldes personulykker var ni fall til sjø, mens den siste hendelsen var en støtskade som følge av seilebåtbom, som medførte at vedkommende ble kastet på sjøen.
-Fra Sjøfartsdirektoratets side vil det også i 2019 være fokus på holdningsskapende arbeid. Tall fra båtlivsundersøkelsen 2018 viser at 9 av 10 sier de har flyteutstyr til alle om bord, og at 2 av 3 sier at alle om bord alltid bruker godkjent flyteutstyr. Vi har og et godt samarbeid med andre offentlige etater og private organisasjoner i sikkerhetsarbeidet rettet mot fritidsfartøy. Det gjør at vi håper og tror at den fine utviklingene i tallene fortsetter i 2019, avslutter Søreng.

Sjøfartsdirektoratet har også fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide en handlingsplan for å få ned ulykkestallene. Dette arbeidet starter opp nå i 2019 i samarbeid med sakkyndig råd for fritidsfartøy, hvor flere organisasjoner og offentlige etater er med.