Farlige forenklinger

Flere sentrale politikere uttaler til TB at plasseringen av aktive narkomane er avgjort? Det er uryddig når en på denne måten forskutterer utfallet av reguleringsprosessen for sentrum.

Innspill fra offentlig høring er nå under utredning hos administrasjonen, for så å senere bli behandlet politisk. Vi må kunne forvente at innsendte momenter faktisk blir vurdert, og at det er reell åpning for at plan og plassering justeres dersom vesentlige hensyn tilsier det.

Slike hensyn kan f.eks. være den uavklarte HMS-konsekvensen, manglende sikringstiltak/rekkefølgekrav eller at kommunen har fritatt seg selv fra «føresegner» som skal verne strandsone/grøntområder og håndheves strengt når andre bygger. At en konsentrasjon av aktive narkomane er plassert i arealplanen uten noe konsekvensutredning mhp. andre samfunnshensyn, bør også gis en grundig vurdering og åpne for en annen konklusjon før sentrumsplanen vedtas. Dette gjelder også for innsigelsen mot boligregulering av området.
Det blir også urimelig og lettvint når politikere uttaler at «Den eine plasseringa blir lik den andre.». Hva om klyngen med denne type omsorgsboliger plasseres et sted som har trygg tilkomst, godt tilsyn, uten konflikt med skolevei, turveier og strandlinje? En plassering som ikke går ut over et sentralt friområde og bomiljø for den nye bydelen som skal bygges? Eller i stedet velger bosetting en-og-en slik rusforskere anbefaler?

Dette vil kunne gi vesentlig mindre HMS- og LNF-konsekvens enn det forslaget ved Aksdalsvatnet og Den Italienske Landsbyen medfører. Det vil også være mer fremtidsrettet og kunne gi bedre rusomsorg. Også fylkesrådmannen beskriver det som et problem at kommunen har «låst seg» til denne ene strategien for permanent plassering, uten alternative utredninger. Fylkets fagkonsulenter ønsker derfor innsigelse og anbefaler ikke løsningen. Det gjør heller ikke politiet, som advarer om risiko for liv og helse. Og Norconsult påpeker i planbeskrivelsen at det blir vanskelig å sikre allmenn ferdsel forbi rusboligene slik de er plassert. Har forsinkelsene pga. «mye rot» i rusboligsaken gjort at en nå har det for travelt til å høre på fagfolk? Vi håper en likevel kan finne tid til å grundig utrede konsekvenser og alternative permanente løsninger som en del av behandlingen av sentrumsplanen.

wDet er mulig å gjøre ytterligere innsats for å minimere langsiktige negative konsekvenser for skolebarn og turgåere, trafikksikkerhet, bomiljø, trygghet, rekreasjon, lek-/grøntområder og strandsone. Og slik sikre en best mulig totalløsning for både rusomsorg, nabolag og sentrumsutvikling. Ber derfor om at dømmekraft går foran handlekraft til dette er gjort.

På vegne av nabolaget,
Roger Lid-Austrheim