– Hva er sagt og gjort i vindmøllesakene siden 2018? Ola S. Apeland (t.v.) har nå sendt åpent brev til ordfører Sigmund Lier og rådmann Sigurd Eikje. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
– Hva er sagt og gjort i vindmøllesakene siden 2018? Ola S. Apeland (t.v.) har nå sendt åpent brev til ordfører Sigmund Lier og rådmann Sigurd Eikje. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Åpent brev: – Hva er sagt og gjort rundt vindmøllesakene?

I formiddag har ordfører Sigmund Lier og Rådmann Sigurd Eikje fått e-post fra gruppeleder i Høyre, Ola S. Apeland.
– Det viser det seg at ordfører og administrasjon har hatt flere møter med potensielle utbyggere, og hvorpå inntrykket til utbygger er at ordføreren tilsynelatende er positiv. Det må derfor være legitimt å spørre, hva er det som skjer i kulissene vedrørende vindparkpolitikk i Tysvær kommune? Jeg bare spør, er det slik?, sier Apeland.

Åpent brev til Ordfører og rådmannen i Tysvær kommune

Vindmøller på land er en sak det knyttes sterke følelser til i kommunen vår. NVE la i vår fram en nasjonal ramme for vindkraft, hvor hele kommunen vår er merket som aktuell for utbygging av vindmøller. Det er klart at mange innbyggere blir bekymret for slikt. Tysvær Høyre ønsker ikke flere konsesjoner til utbygging, og vil arbeide hardt for at de tre som er gitt trekkes tilbake. Arbeiderpartiet hevder også å være imot flere vindparker i kommunen.

Nå viser det seg imidlertid at ordfører og administrasjon har hatt flere møter med potensielle utbyggere, og hvorpå inntrykket til utbygger er at ordføreren tilsynelatende er positiv. Det må derfor være legitimt å spørre, hva er det som skjer i kulissene vedrørende vindparkpolitikk i Tysvær kommune?

Da det ikke finnes noe offentlig informasjon om disse møtene, ber jeg – på vegne av Høyre, om skriftlig redegjørelse fra alle møter og administrativt arbeid som omhandler etablering av vindparker på land i Tysvær kommune og møter med utbyggerinteressenter. Redegjørelsen håper jeg vi kan få i god tid før neste formannskapsmøte 27.august.

Tysvær kommune har til behandling to saker vedrørende vindkraft i Tysvær, begge med høringsfrist 1.10.19.
• Nasjonal ramme
• Tysvær Vindpark

Videre har vi hatt til politisk behandling i teknisk utvalg MTA til Gismarvik Vindpark AS. I dette nevnes ikke Dalsbygda vindkraftverk sin konsesjon, er det ny bevegelse her?

Vi ber også om at Solvinds mulige etablering i Gismarvik Vindpark i Haugaland Industripark kommenteres særskilt. Vi viser i den forbindelse til henvendelse til Høyres gruppe, fra daglig leder Jan Thiessen i Solvind Prosjekt AS mottatt i mail 18. juli i år, hvor det fremgår tydelig at det har foregått flere møter mellom daglig leder i utbyggerselskapet og ordfører i Tysvær kommune. Hva har vært temaet i disse møtene? Hvilke signaler har dette selskapet fått? Se brev gjengitt under.

Hei
I forbindelse med utbyggingsplanene for Gismarvik Vindkraftverk ønsker vi å forespørre et møte med Tysvær Høyre.
Solvind Prosjekt jobber med vindkraft på Hauglandet siden 2011, der vi overtok Statoils vindturbinene på Utsira. Deretter har vi utviklet Storøy vindkraftverk, før vi nylig overtok konsesjonen for Gismarvik.
Siden høst 2018 har vi jobbet med detaljprosjektering og søknad for detaljplan i dette prosjektet. Detaljplanen har som kjent vært til behandling i kommunen nå på våren og ble godkjent.
I disse prosessene har vi vært i tett dialog med grunneierne (Haugaland Næringspark) og forvaltningen i kommunen. Vi har også vært i møter med den politiske ledelsen i kommunen. Med bakgrunn i stort fokus på vindkraft ønsker vi likevel svært gjerne å møte de politiske gruppene. Vi merker at det er mange spørsmål til vindkraft generelt, men også til vårt prosjekt. Et møte vil gi oss anledning å svare på en del spørsmål i en direkte dialog.
Med vennlig hilsen / Beste Grüsse / Best regards
Jan Thiessen
Daglig leder | Managing director

Vi ønsker derfor svar på følgende:
• Hvilke møter har adm og politisk ledelse deltatt i, med hvem og når?
• Foreligger det referater fra møtene?
• Hvilke signaler har politisk ledelse gitt utbygger? Etter det vi forstår på utbygger i Solvind ble disse oppfattet langt mer positive enn de signalene ordfører gir offentlig.
• Hvilken rolle har Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS hatt ved etablering av Gismarvik Vindpark, ref. mail fra utbygger. Har Tysvær kommune ved ordfører vært orientert om dette?

Vi har også spørsmål til andre saker knyttet til vindparkutbygging på land i Tysvær, der vi synes det er vanskelig å få tak om ordføreren og hans parti virkelig er imot vindmøller på land:

Gismarvik Vindpark: Høyre ba om at saken skulle behandles i kommunestyret. Det ble ikke besvart eller fulgt opp. Vi mener dette var svært uheldig og at det har vært medvirkende til at Tysvær kommunes uttale ikke ble så sterk som ønskelig. Uttalen ble heller ikke enstemmig da Ap var delt, og en av representantene som gikk inn for innstilingen var sterkt i favør av utbygger.

Vår vurdering er at den offentlige uttalen fra kommunen er langt midlere formulert enn det en uttale fra kommunestyret ville blitt. NVE er enda ikke ferdig med søknaden, og vi bør gjøre det vi kan for å formidle at heller ikke dette prosjektet er ønsket av Tysvær kommune. Har vi Arbeiderpartiet med oss på dette?

Vi har også registrert at ordføreren 18. januar «liker» innlegget om Solvind på Haugaland Næringspark sine FB sider.

Tysvær Vindpark: Her registrerer vi at saksbehandlingen fra Tysvær kommune mottar søknad fra Green Investment Group (via NVE) og til innstillingen fra rådmannen er klar, går unna i løpet av to dager:

• 16.05 sendte Green Investment Group inn søknad til NVE.
• 20.05 mottar Tysvær Kommune søknaden.
• 22.05 er innstillingen fra rådmannen datert.
• 28.05 sender NVE søknaden på høring

I lys av debatten som foregår nasjonalt om motstand til vindparker på land, og ikke minst signaler om motstand i egen befolkning i Tysvær, mener dere dette er forsvarlig saksbehandling? Med bakgrunn i den korte saksbehandlingstiden må vi bare anta at det har foregått tett dialog mellom rådmannen og utbygger i forkant av at søknaden/høringen kom på bordet. Og når vi nå vet at det er gjennomført møter som ikke er referert med Solvind, har det samme skjedd med Green Investment Group? Også her må vi be om oversikt over møter som administrasjonen og politisk ledelse har deltatt i- med hvem og når.

Utsatt høringsfrist
Etter politisk press og initiativ fra Høyre fikk vi utsatt høringsfristen til 01. oktober i år, både til nasjonal ramme og behandlingen av Tysvær vindpark. Dette fordi vi ser sakene så krevende at vi må ha tilstrekkelig tid til en forsvarlig behandling av disse.

Ifølge møteplan er det planlagt et møte i Teknisk utvalg 29. august, derfor ble det fremsatt et utsettelsesforslag i møtet vedrørende behandlingen av Tysvær Vindpark. Dette ble ikke imøtekommet, og vi finner det noe uheldig at ordfører brukte tid og krefter på å motarbeide et utsettelsesforslag all den tid den reelle beslutningen skal tas i kommunestyrets møte 1. oktober i år. Dersom det er partitaktiske hensyn som rår her, må vi få påpeke at det er både uklokt og urovekkende.

Utilstrekkelig støyrapport
Fagutvalget har vedtatt et forslag som Høyre mener er for svakt og som ikke tar opp i seg vesentlige forhold som bør påpekes særskilt. Blant annet gjelder dette støyrapporten, som er svak og som mangler saklighet. Støyrapporten er forøvrig på engelsk, og en norsk versjon av en såpass teknisk rapport burde vært etterspurt av administrasjonen, før en la saken frem til politisk behandling. Rapportene som følger med den nye søknaden om planendring, er datert april 2019.

Utdrag:
Tysvær Høyre har mottatt følgende faglige innspill vedrørende rapporten, sitat:
I følge rapportene er inntil 51 hus utsatt for skyggekast over 30 min pr dag og teoretisk 34 med mer enn 8 t/år. Avbøtende tiltak er enten styring av turbinene, nedstengning i perioder eller alternativt å inngå minnelige avtaler med berørte naboer.
Når det gjelder støy  så sier rapporteren at 12 av 19 mottakere har Lden>45dB(A). Etter støyredusert modus (Compliant Curtailment Scheme) er alle mottakere under Lden 45. I anbefalingen til slutt heter det at enten må man se på andre måter å begrense støy på eller gi økonomisk kompensasjon(?).
Dvs. at både skyggekast og støy overstiger de anbefalte verdier, og en anbefaling i begge tilfeller er å forhandle med berørte parter om økonomisk kompensasjon. Er det en fremgangsmåte som NVE og OED anbefaler?
Vi ønsker at rådmannen kommenterer dette i eget vedlegg før saken skal til behandling i formannskapet. Slik «økonomisk kompensasjon» har hatt forskjellige former rundt om i landet og det er brukt sterke ord om hva denne kompensasjonen kalles.
Nyere studier anbefaler også uttale fra kommunelege for å belyse folkehelseperspektivet. Det finnes ikke. Derfor fremstår det helt meningsløst at en ikke utsatte saken slik et betydelig mindretall på fire stykker ba om.

Nasjonal ramme
24. mai legger ordføreren ut følgende innlegg på FB om høringskonferansen i Bergen.

Siden politisk ledelse ikke prioriterte deltagelse på store deler av innspillskonferansen ønsker vi å høre hva som kom frem i et eget notat fra rådmannen.

Vi registrerer at ordføreren gir uttrykk for private meninger, mer enn å ivareta kommunens samlede syn på vindkraft.

– Nei til flere vindmølleparker er ikke dekkende for vårt syn, vi vil stoppe eksisterende konsesjoner og anmode om at disse trekkes tilbake.
– CCS og Hydrogen hører ikke hjemme i denne debatten på nåværende tidspunkt.

Fagdag om energi
Avslutningsvis vil jeg også stille spørsmål ved en planlagt fagdag om energi onsdag 28. august. Haugaland Vekst er avsender av fagdagen som er en utspringer av et initiativ fra oss om å lage en fagdag om energi. Denne «dagen» er omgjort til å vare i knappe 2 ½ time og kun å omhandle vind. Alternative energikilder er ikke tatt med i programmet.
https://haugalandvekst.no/onsker-vi-oss-vindkraft-pa-haugalandet/ Innholdet er igjen klart partisk vektet til fordel av utbyggerne:

– NVE kan neppe sies å være nøytral i denne sammenheng.
– Energy Innovation lever jo av vindturbiner – montering, drift og vedlikehold, og bidrar sterkt for prosjektutviklerne /utbyggerne.
– Havvind v/Arvid Nesse er eneste bidragsyter for balanse på programmet

Og, om det så bare skal handle om vindkraft, så er en rekke potensielt berørte interesser i regionen ikke invitert til å gi sitt syn på saken:

– Reiselivsinteressene er ikke tatt med, hva vil dette ha å si for Tysvær og regionen forøvrig som turistmål?
– Verneinteressene burde komme sterkere frem
– I Hervik foregår en underskriftskampanje mot vindpark på land. Ville det ikke vært en idé å invitere tysværinnbyggerne til selv å fortelle hva de er bekymret for?

Høyre er skuffet over innholdet. Her er det slagside FOR vindkraft på land så det holder.

Oppsummert ønsker vi oss:
1. Skriftlig redegjørelse og svar i tråd med innholdet over. Redegjørelsen håper jeg vi kan få i god tid før neste formannskapsmøte 27.august.
2. Punktvis opplisting av rådmannens arbeid om vindkraft fra 2018 og frem til i dag.
3. Vi ønsker oss fortsatt en fagdag om energi, med balansert program og flere relevante energikilder enn vind representert.

Rønnevik 6. august 2019
Med vennlig hilsen

Ola S. Apeland
Gruppeleder Høyre