Sigurd Eikje og Annbjørg Lunde lovar at alle synspunkt i undersøkingane blir tatt på alvor og jobba vidare med. Resultata skal vise igjen i den nye planen for helse og mestring.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Annbjørg Lunde. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Legges til rette for korte besøk på sykehjemmet

Fra onsdag 13. mai legges det til rette for at friske beboere på sykehjemmene og i botiltakene kan ta imot korte besøk.

Dette forutsetter at reglene for besøk følges, og at alle besøk avklares med sykehjem eller botiltak i forkant.
– Vi har forståelse for at beboere ved sykehjemmene og botiltakene savner samvær med sine nære og motsatt, sier kommunalsjef Helse og Mestring Annbjørg Lunde.

Det å ikke kunne ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med hensyn til psykososial helse. Dette har vedvart en stund, og man ser derfor på løsninger for å redusere den sosiale isolasjonen dette medfører.

Ved helseinstitusjoner i Norge gjelder det fortsatt adgangskontroll og alminnelig besøksstans, etter føringer fra Helsedirektoratet. I Tysvær kommune gjelder dette for sykehjemmene og botiltakene. Bakgrunnen for dette er å redusere risiko for smittespredning inn på helseinstitusjonene. Helsedirektoratet beskriver at besøksrestriksjoner har med stor sannsynlighet bidratt til å hindre mye smitte og dødsfall i institusjoner.

– Det er viktig å si at dette gjør ikke kommunen for å være vanskelig, men for å sikre våre mest sårbare innbyggere. Det har vist seg at når smitte oppstår for eksempel på sykehjem, har dette hatt fatale konsekvenser med mange dødsfall. Vi må fortsatt opprettholde streng adgangskontroll en stund til, men vi håper at disse nye retningslinjene for besøk kan avhjelpe situasjonen noe, sier Lunde.

Legges til rette
Det er nå kommet føringer fra Helsedirektoratet som gir muligheter for å lempe noe på besøksrestriksjonene. Med bakgrunn i dette har Tysvær kommune laget regler som muliggjør besøk. Reglene vil endres i tråd med nasjonale føringer.
Fra onsdag 13. mai vil følgende gjelde for besøk fra pårørende i helse- og omsorgsinstitusjonene i Tysvær:
• Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevernråd må følges.
• Pårørende må ta kontakt med avdelingsleder og avtale tidspunkt for besøk.
• Pårørende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt de som er definert som nærkontakt eller i karantene etter utenlandsreise, skal som hovedregel ikke besøke helse- og omsorgsinstitusjoner.
• Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs.
• Antall besøkende må begrenses til maks 2 personer
• Besøkende må holde minst to meters avstand til alle andre.
• Det vil være en besøksvert/ansatt tilstede under besøket, som hjelper til med at smittevernskravene overholdes.
• Besøket kan vare inntil 30 minutt.
• Det skal ikke medbringes mat eller drikke.
• For å begrense smitte oppfordres det til å begrense gaver, varer og private gjenstander i denne perioden, og det er best om det som leveres er ting som kan sprites eller vaskes (glatt overflate eller vaskbart). Alternativt vil institusjonen ta vare på gjenstanden i ett døgn, før den gis videre til beboeren.
• Dersom en beboer er alvorlig syk gjelder andre regler for besøk etter individuelle vurderinger.
• Besøkende må gi beskjed til sykehjemmet/botiltaket dersom de blir syke de første to døgn etter besøket.
• Kommunale botiltak vil ta utgangspunkt i de samme reglene, men det forventes at det i disse tjenestene gjøres individuelle tilpasninger i samarbeid med brukere og pårørende. Det vil bli lagt til rette for besøk og annen sosial kontakt, men dette må skje innenfor rammene av forsvarlig smittevern.

Benytte digitale løsninger

Hjemmeboende eller beboere på helse- og omsorgsinstitusjon som er utsatt for sosial isolasjon kan også ha stor nytte av videokommunikasjon for å opprettholde sosial kontakt og rutiner, og på den måten forebygge ensomhet og psykiske plager. På alle helseinstitusjonene i Tysvær er det de siste ukene økt tilgang på IPADer med 37 stykker som beboere kan benytte for å holde kontakt med sine pårørende. Vi oppfordrer også pårørende om å ta kontakt med avdelingsleder på aktuell institusjon for å få veiledning på dette.