Dalbygda Vindkraft er ikke gjennomførbart innen fristen gitt i konsesjonsvedtaket