Ann-Kristin B. Dahle - Folkehelsekoordinator  - medlem i folkehelsegruppa
Ann-Kristin B. Dahle - Folkehelsekoordinator - medlem i folkehelsegruppa

Kommuneplanens samfunnsdel – hva er nå det?

Tysvær kommune er nå i gang med å lage en ny viktig plan- kommuneplanens samfunnsdel. Det vil både politikere, innbyggere i alle aldre, frivilligheten, næringslivet og kommuneansatte bli involvert i fremover. Jeg håper at du vil bli med!

Ann-Kristin B. Dahle – Folkehelsekoordinator – medlem i folkehelsegruppa

Hvorfor planlegge?
Når kommunen planlegger handler det ofte om å kartlegge dagens situasjon, og bruke kunnskapen til å foreslå tiltak som sikrer at fremtiden blir mest mulig bærekraftig, og til det beste for innbyggerne. Kunnskap kan handle om så mangt, fra befolkningsutvikling og klimaprognoser, til hvordan innbyggere har det, om hvordan bedrifter opplever det å etablere seg og drive næring i Tysvær, frivillighetens vilkår for utvikling med mye mer.

I tillegg er selve prosessen som leder frem mot en plan viktig. Kommunene ønsker at innbyggere og andre aktører skal engasjere seg og få muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen gjennom planlegging. Kommunen legger derfor til rette for at ulike interesser kan møtes og veies mot hverandre. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) legger føringer for kommunens planarbeid, og har klare bestemmelser om medvirkning.

Som jeg har skrevet om før i denne spalten er det slik at alle aktører i en kommune er en del av løsningen på våre ofte komplekse samfunnsutfordringer. Derfor er det avgjørende at alle får delta i diskusjonen om hvordan man opplever dagens Tysvær og om hvordan man kan bidra, i stort og smått, til et godt og bærekraftig Tysvær fremover. Det handler både om formelle organ som politiske råd og utvalg, men også uformell medvirkning av andre aktører i Tysvær.

Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune og er kommunens øverste plannivå. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Tysvær kommune og angår derfor alle som bor, jobber og oppholder seg i kommunen. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen som skal utarbeides det neste året staker ut langsiktige mål med strategier for Tysværsamfunnets ønskede utvikling.

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hva vi skal satse på de neste 15 årene, og hvordan vi skal oppfylle FNs 17 bærekraftsmål. Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar.

Den første delen av prosessen våren 2021 vil handle om velge ut de viktigste satsningsområdene Tysværsamfunnet skal jobbe med fremover

Kommunestyret i Tysvær vedtok i kommunal planstrategi 2020-2023 at viktige fokusområder i den nye samfunnsdelen skal være samskaping og innovasjon, næringsutvikling, tjenesteutvikling, samhandling, digitalisering, god folkehelse og samfunnssikkerhet. Den første delen av prosessen våren 2021 vil handle om velge ut de viktigste satsningsområdene Tysværsamfunnet skal jobbe med fremover. Videre etter dette kommer diskusjonene og veivalg rundt mål og strategier for å oppnå valgte satsningsområder.
Og til dette trengs alle på banen!
Medvirkning
Det legges nå opp til et bredt medvirkningsopplegg under arbeidet med samfunnsdelen. På grunn av koronapandemien er det behov for å tenke nytt om hvordan vi kan legge til rette for at ulike stemmer i Tysvær kommer til orde med sin kunnskap og sine ideer. Mye av medvirkningsaktiviteten vil måtte foregå digitalt da vi ikke kan møtes slik vi er vant med i slike prosesser tidligere. Det arbeides nå aktivt med å legge til rette for at alle interesserte skal få si sin mening, delta i debatten og bli med på å forme retningen for samfunnsutviklingen i Tysvær.

Så følg med- nå skjer det mye spennende fremover!