Nettbanner Kjekt å vite

Når uhellet er ute, er det best å være inne

Visste du at om lag 2000 personer dør av skader og 12 prosent av befolkningen blir behandlet av lege hvert år?

Et folkehelseproblem

Ett av flere innsatsområder i folkehelsearbeidet er forebygging av skader og ulykker. Skader varierer i alvorlighetsgrad, fra mindre skader som skrubbsår til mer omfattende skader som kan medføre innleggelse på sykehus, varige mén eller død. Vi rammes av ulykker i alle aldre, og nasjonal statistikk viser at rundt 2000 personer dør hvert år på grunn av skader. Slike dødsfall utgjør cirka 6 prosent av alle dødsfall i Norge. Fallulykker er den største årsaken, etterfulgt av forgiftningsulykker, trafikkulykker og andre transportulykker, samt en stor gruppe av andre og uspesifiserte ulykker.

I følge statistikken blir omlag 12 prosent av befolkningen årlig behandlet av lege for skader. Dette tilsvarer rundt 1800 personer daglig, og gjelder både behandling i kommunehelsetjenesten og på sykehus.

Skadeforebyggende forum viser til at skader koster samfunnet over 100 milliarder i behandling hvert år. Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at skader i hjem- og fritidssektoren koster samfunnet over 210 milliarder per år, hvis man regner med tapt arbeidsfortjeneste og andre kostnader som er involvert. Det er altså snakk om store samfunnskostnader, og ikke minst om store personlige konsekvenser.

Skader og ulykker i Tysvær

Lokal folkehelsestatstikk viser oss et lite bilde av situasjonen i Tysvær, men det er fortsatt mangelfull oversikt over totalbildet av skader og ulykker. Det er blant annet ikke en god oversikt over fallulykker, ulykker på skolevei og arbeidsulykker.

Basert på nasjonale tall kan vi regne med rundt 1300 skader i Tysvær i løpet av året som trenger behandling av lege. Ulykkesstatistikken viser at det er i gjennomsnitt 11 hoftebrudd i Tysvær per år. Statistikken viser også at Tysvær ligger over lands- og fylkesgjennomsnittet for tidlig død (før 75 år) grunnet ulykker generelt.

I forhold til trafikkulykker viser statistikken at det var en drept, en hardt skadet og tolv lettere skadet i Tysvær i 2022. Dette året var det også registrert 4 brannhendelser i bygninger i Tysvær. I tillegg kommer andre brannhendelser som brann i skorstein og branntilløp med komfyr. Det var ingen omkomne i forbindelse med disse hendelsene.

Drukningsstatistikken viser heldigvis at ingen omkom på grunn av drukning i kommunen i fjor.

Positiv utvikling, men

De siste tiårene er dødeligheten som følge av ulykker blitt betydelig redusert. Den viktigste årsaken til nedgangen skyldes blant annet en positiv utvikling med langt færre dødsfall i trafikken og ved drukning.

Det finnes ikke tilgjengelig statistikk for hvordan utviklingen har vært for ikke- dødelige skader, men Folkehelseinstituttet beskriver at det kan tenkes at det har blitt flere som må leve med følger av alvorlige ulykker blant annet fordi helsevesenet har blitt flinkere til å behandle livstruende skader.

I tillegg ser man at det er nye typer ulykker som gjør seg gjeldende, som for eksempel ved bruk av el-sparkesykkel. Det viser seg blant annet at det er 10 ganger høyere risiko for å bli skadet i en ulykke med el-sparkesykkel enn vanlig sykkel.

Skader og ulykker er altså fortsatt en stor utfordring for folkehelsen både nasjonalt og lokalt, og krever et kontinuerlig og systematisk arbeid fra mange aktører i lokalsamfunnet.

Trygg i Tysvær, hele året

Folkehelseinstituttet beskriver i sin rapport om temaet at skader og ulykker i stor grad kan forebygges, og at det finnes mange tiltak med dokumentert effekt. Effektive forebyggende tiltak kan også gi raske og gode resultat. Strukturelle tiltak som for eksempel påbud og forbud av eksempelvis bilbelte, utstyr for barnesikring i bil og flyteutstyr er vist seg effektive. Alkoholrelaterte skader forebygges også best ved reguleringer som begrenset tilgjengelighet og regulering av promillekjøring. I mange tilfeller er dette tiltak og politikk som er utenfor kommunens kontroll.

Men det er fortsatt mye ulike aktører i lokalsamfunnet og den enkelte kan gjøre for å forebygge skader og ulykker. Dette er et felt som mange aktører har et ansvar for, og tverrsektorielt arbeid er derfor avgjørende. Skader kan skje stort sett overalt hvor vi oppholder og beveger oss, om det er hjemme, på veien og i gata, på jobb, i barnehagen og på skolen, på sjøen, ved vann, i mørket, i stigen, på sykehjemmet og så videre.

Trygghetsarbeid på alle disse arenaene kan foregå på mange måter, og av mange ulike aktører. For eksempel er HMS-arbeidet på alle arbeidsplasser i Tysvær, små og store, utrolig viktige for å forebygge skader. Andre eksempler er at kommunen deler ut gratis strøsand om vinteren for å forebygge fall på glatta, at helsestasjonen har temaet sikring av barn i bil på agendaen i samtale med foreldre, at campingplasser informerer og oppfordrer gjestene til å være edru når man skal bruke fritidsbåten, at båtforeningen sikrer bryggen med stige og livbøye, at alle barnehagebarn og skolebarn får sponset gratis reflekser hver høst, at politiet gjennomfører rus- og fartskontroller gjennom hele året, at frivillige organisasjoner og andre tilbyr ukentlige tur- og trimgrupper som bedrer styrke og balanse og mye mye mer.

Sammen om

Det er altså svært mange som har en rolle i dette forebyggende arbeidet, og målet er at man skal være trygg i Tysvær, hele året. Du har gjerne også sett noen av kampanjene fra kommunen som frontes gjennom året, med logoen «trygg i Tysvær»? Det finnes etter hvert mange av disse, og det nyeste tilskuddet er fokuset på å være trygg på el-sparkesykkel. Denne kampanjen retter seg spesielt mot ungdom og deres foresatte. Sosiale medier er blitt en viktig kanal for å nå ut med folkehelseopplysning, og spesielt for de målgruppene som bruker dette daglig.

Gjennom et kontinuerlig og langsiktig arbeid på mange områder er altså målet å redusere skader og ulykker, som har stor betydning for livskvalitet og helse. Tysvær kommune har et stort fokus på dette temaet, og har blant annet blitt godkjent som «Trafikksikker kommune», jobber for å bli et «Trygt lokalsamfunn» og er en «Av-og-til kommune» som handler om arbeid for godt alkovett. Dette og mye mer handler om å jobbe systematisk og over tid med de utfordringene som finnes, og ikke minst med hvordan vi skal løse disse, sammen.

Kommunen som aktør har mange ulike virkemidler i dette arbeidet. Den aller viktigste aktøren er likevel den enkelte innbygger og besøkende i Tysvær. Det er du som avgjør om du følger fartsgrensene og ikke kjører i ruspåvirket tilstand, om du sikrer stigen når du skal male huset, om du klipper hekken din slik at den ikke hindrer sikt i gata, om du fjerner snublefarer i hjemmet ditt, om du oppbevarer medisiner og kjemikalier slik at barn ikke får tak i disse, at du og dine bruker flyteutstyr når dere er på sjøen, at du tar på refleksen og bruker sykkellykt om vinteren og mye mye mer.

Det sies at når uhellet er ute er det best å være inne. Ingen kan garantere seg mot at skader og ulykker skjer, men det er mange ting vi faktisk kan gjøre noe med og vi vet at forebygging nytter på dette området. Jeg oppfordrer deg til å bli med på dette lagarbeidet.

Med ønske om en trygg og god sommer.