Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Helse i Tysvær – hvordan står det til?

Ann-Kristin Berge Dahle – FOLKEHELSEKOORINATOR

Hvert år kommer Folkehelseinstituttet (FHI) ut med en oversikt over hvordan det står til med folkehelsen og oppvekstsvilkårene i kommunene. Og hvert 4.år skal alle kommuner utarbeide en stor samlet oversikt over folkehelsen, noe Tysvær kommune ferdigstilte ved nyttår. Hvordan står det egentlig til her lokalt?

Folkehelse- og oppvekstprofil
Hvert år oppsummerer FHI offentlig tilgjengelig statistikk om utvalgte folkehelseindikatorer. Dette gjelder oppvekst og levekår, miljø, skader og ulykker, og om levevaner og helsetilstand. Det er generelt sett et enormt stort antall indikatorer som kan fortelle oss noe om hvordan det står til med helsen til tysværbuer fra 0-100 år, og om faktorer rundt oss som kan påvirke positivt eller negativt.
Tysvær kommer stort sett veldig godt ut på disse oppsummeringene, og har gjort det over flere år. Kommunen kommer i år bedre ut eller likt med landet for øvrig på de aller fleste områdene. For eksempel når det gjelder unges deltagelse i fritidsorganisasjoner, er Tysvær blant de ti beste kommunene i landet.

Lokal oversikt
Hvert 4.år i forbindelse med kommunevalg skal kommunene utarbeide sin egen lokale folkehelseoversikt, som skal inneholde mye mer informasjon og analyser enn det de nasjonale oppsummeringene gir. Oversikten skal inneholde det vi kjenner til på områder som befolkning, oppvekst og levekår, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, levevaner og helsetil-stand. Kommunen skal innhente tilgjengelig nasjonal, regional og lokal statistikk samt kvalitativ kunnskap om hvordan det står med folkehelsen og påvirkningsfaktorer for denne.
Samlet sett vise oversikten at Tysvær kommer godt ut når det gjelder folkehelsetilstanden og påvirkningsfaktorer for god eller dårlig helse.
Tysvær kommer blant annet godt ut på høy forventet levealder, kommunen ligger bedre an enn landet og fylket i forhold til tidlig død, det er flere forhold innen oppvekst og levekår som er gode blant annet deltagelse i arbeidslivet, lavere andel barnefattigdom, færre som bor trangt, god gjennomføring i videregående skole, høy trivsel og trygghet i nærmiljøene, høy deltagelse i frivilligheten og lite kriminalitet, for å nevne det vesentligste.
De fleste unge og voksne oppgir å ha god helse og livskvalitet. Det er mange helsefremmende faktorer i lokalsamfunnet som bidrar til de gode resultatene.
Det er samtidig trender der Tysvær skiller seg negativt ut eller har samme negative trend som resten av landet. Disse forholdene kan det være spesielt viktig å følge med på videre, samt sette i verk nødvendige og treffsikre tiltak på kort og lang sikt.

Generelle utfordringer
For innbyggere i alle aldre er god og stabil drikkevannskvalitet og tilknytning til vannverk viktig for folkehelsen. Lokal kunnskap tilsier at dette er et viktig område å følge opp, for å sikre hygienisk og trygt drikkevann for innbyggere i hele Tysvær.
Folkehelseoversikten viser at de sosiale helseforskjellene også finnes i Tysvær, innen en rekke områder som gjennomføring av videregående skole, grunnskolepoeng, levevaner som fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, tannhelse og forventet levealder.

Utfordringer barn og unge
De fleste barn og unge oppgir å ha god helse og livskvalitet, og kommunen kommer godt ut på mange indikatorer som kan påvirke folkehelsen positivt.
De områdene der kommunen skiller seg negativt ut eller har samme dårlige trend som lan-det/fylket gjelder forhold innen temaene levevaner, utenforskap, ulike skole-indikatorer, som trivsel, fornøydhet og ferdig-heter innen regning og lesing og transport.

Utfordringer voksne og eldre
De fleste voksne og eldre har også god helse og livskvalitet, og kommunen kommer godt ut på mange indikatorer som kan påvirke folkehelsen positivt.
For voksne og eldre er det spesielt økningen i andel eldre i befolkningen som vil kunne påvirke folkehelsen fremover med økt sykdomsforekomst. De områdene der kommunen skiller seg negativt ut eller har samme dårlige trend som landet/fylket gjelder forhold innen temaene leve-vaner, tilgjengelige boliger og tilgang til gang og sykkelveier og transport.