Semje mellom NHO og flyteknikarane – streik hindra