Etterlyser en mer ambisiøs NTP

Staten bør ta et større økonomisk ansvar for samferdselsprosjektene i fylket vårt, mener Rogaland KrFs fylkesstyre.

Vi er skuffet over manglende satsing i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP). Vi vil være pådriver slik at staten tar et større økonomisk ansvar gjennom å gi rentefrie lån til større veiprosjekter, slik at privatbilister og næringslivet skal slippe alt for høye bompengesatser, uttaler Ellen Solheim på vegne av fylkesstyret i Rogaland KrF.

Fylkesstyret hilser Rogfast velkommen og mener det er bra at regjeringen vil igangsette en konseptvalgutredning for dobbeltspor til Egersund. Fylkesstyret stiller seg imidlertid meget kritisk til at Transportkorridor Vest ikke er tatt med i planen, at miljøtunnelene på E134 Røldal først kommer i planens siste periode, og at fire felts utbygging av E39 Ålgård-Hove heller ikke realiseres før i siste planperiode. Videre uttaler fylkesstyret at de registrerer regjeringens handlingsvegring i Vikesåbakkene og i Drangsdalen, hvor det er behov for nye traseer og utbedringer.

Fylkesstyret vil beklage at regjeringen har valgt bussway, som er i strid med bybaneønsket fra kommunene på Nord-Jæren, særlig fordi det ikke følger penger med dette alternativet. Samtidig sier fylkesstyret at de stiller seg positive til å utrede rushtidsavgift rundt de store byene for å se om det kan gi effekter i forhold til kollektivsatsing på Nord-Jæren.

Regjeringens påplussing på 50 prosent i forhold til dagens ramme, er altfor liten til å få gjort noe med de store samferdselsutfordringene i fylket vårt. Rogaland KrF mener rammen burde vært økt med minst 65 prosent for å få plass til flere nye veg- og baneprosjekter.

Det er nødvendig med betydelige investeringer i ny infrastruktur for å skape ønsket utvikling og vekst, samt behov for vedlikehold av eksisterende veinett. Staten bør derfor på ny vurdere om samferdselsinvesteringer kan finansieres ved at deler av oljeformuen plasseres i norsk realkapital, som alternativ til plassering i utenlandsk finanskapital. KrF mener Staten blant annet må innføre prosjektfinansiering i betydelig omfang for å bidra til mer effektiv og sammenhengende prosjektgjennomføring. Samtidig må det etableres en finansieringsordning der bompengeselskapene kan få gunstige statslån.

Det forutsettes videre at staten styrker fylkeskommunene sine økonomiske rammer, slik at fylkeskommunene blir i stand til å håndtere det store veietterslepet, som blant annet knytter seg til overtakelsen av statlige veier i 2010. Statens vegvesen har gjort en kartlegging av forfallet på fylkesveiene i Rogaland og er kommet til at dette kan kostnadsberegnes til ca. 2,5 milliarder kroner. Det kreves for øvrig betydelig statlig medvirkning for at fylkeskommunene skal kunne løse de store utfordringene knyttet til kollektiv- og sykkeltrafikk, særlig i og rundt de store byene.

Fylkesstyret mener staten må ta grep for å effektivisere planprosessene og styrke gjennomføringsevnen for prosjektene. Dette er viktig særlig for å redusere kostnadene til utbygging og drift, uttaler Rogaland KrFs fylkesstyre.

Med vennlig hilsen
Rogaland KrF
Olav Eggebø Aanonsen