Det handler om der du bor!

Politikk handler for meg om engasjemang ,ønske og tro på at jeg kan være med å bidra til at nettopp min kommune skal være en god kommune å leve i, arbeide i, og der innbyggerne skal gis mulighet til vekst og utvikling.

Gjennom demokratiet prosesser gis den enkelte mulighet til å fremme sitt syn. En annen mulighet til å på påvirke er å bruke stemmeretten sin til å være med å velge hvem som skal utøve politikken som landet skal styres etter.
Lokalt selvstyre er et viktig område der rikspolitikken får betydning for lokalpolitikken gjennom anvendelse av lovverk, rundskriv og retningslinjer. Der jeg argumentert for mer handlingsrom og dialog for å få utføre tjenester tilpasset lokale forhold i en vektskål som også inneholder lovpålagt tilsyn og klagerett, tar andre til ordet for mer tilsyn og klagemuligheter i sin vektskål. Det handler om hva vi tror på og hvordan vi ønsker å løse oppgaven til det beste for innbyggeren i kommunen på. Jeg og Høyre tror blant annet at et sterkt lokalt selvstyre er et godt virkemiddel for å skape et godt samfunn! Det er i kommunen vi bor, og det er her den enkelte innbygger gis mulighet til å øve innflytelse på sitt nærmiljø. Høyre har alltid tatt til ordet for et sterkt folkestyre som sikrer nærhet til beslutninger, medbestemmelse for innbyggerne og et levende demokrati. Vi tror på de lokale løsningene!
Høyre har lyttet når kommunene har påpekt bekymring for vanskelighetene en økende sentralstyring har gitt for å få utført tjenester når handlingsrommet blir så begrenset. Stadig flere oppgaver tar lengre tid grunnet et økende skjemavelde og rapportering. For Høyre er det en uønsket retning. Det har vi påpekt. Vi vil at læreren skal få undervise i klasserommet, at legen skal få behandle pasienten, at administrasjonen i kommunen skal bruke tiden sin på tilrettelegge for vekts og gode innspill, ikke på rapportere.

Jeg ønsker du bruker din stemmerett til å påvirke hvordan du vil ha det der du bor !
Godt valg!
Sissel Hansen Tysse
Leder Tysvær Høyre