Pressemelding konfliktrådet

Voldssaker dominerer også i år. Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland har i løpet av 2013 mottatt 275 saker

Voldssaker dominerer statistikken med 59 saker. Den nest største sakskategorien er krenkelse, trusler og mobbing som utgjør 45 saker, det samme som i 2012. Antall naskerisaker følger trenden på landsplan. I Haugalandet har det vært en nedgang fra 26 naskerisaker i 2012 til 16 i fjor.

Samlet sett er færre saker sendt til Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland i fjor enn 2012. Statistikken viser en nedgang på 57 saker. Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland følger dermed trenden på landsbasis hvor det også har vært en nedgang i antall saker siste året.

Saksstatistikken for 2013 fordeler seg på 131 straffesaker og 144 sivilsaker.

Erfaring viser at personlige møter ofte fører til ansvarliggjøring, forståelse av hverandre og dermed avtale partene imellom. Det å få møte dem som er berørt av en kriminell hendelse og få høre hvilke konsekvenser handlingen har fått, er et sterkt møte for mange.

Avtalene som inngås i konfliktrådet dreier seg om økonomisk erstatning, arbeid som skal utføres eller at partene snakker sammen og inngår en forsoningsavtale.

Oppfølgningsteam for unge lovbrytere
Ungdom mellom 15 – 18 år, som hadde begått gjentatt og/ eller alvorlig kriminalitet kan idømmes Oppfølgingsteam som alternativ straffereaksjon i stede for tradisjonelle straffemetoder som bøter, samfunnsstraff og fengsel. Satsningen fokuserer på unge lovbrytere gjennom samarbeid mellom rettshåndhevere og hjelpeapparatet.
I perioden 2010 – 2013 har totalt 28 Oppfølgingsteam blitt startet opp lokalt, hvorav 20 ungdom har gjennomført, mens 8 har brutt. 3 team ble tenkt startet, men kom aldri skikkelig i gang.
Oppfølgingsteam kan vise til svært gode resultater lokalt i perioden det har vært i bruk. Mens ungdomskriminaliteten generelt er redusert med 33,5 prosent fra 2011 – 2012, er det i samme
Status inn i 2014 er 7 Oppfølgingsteam. 3 team har vært i gang over tid, mens 4 er ny- oppstartet og/ eller under oppstart. Kjønnsfordelingen er 6 gutter og en jente.

Økt satsing på konfliktråd i fengsel
Konfliktrådet i Haugland og Sunnhordaland har inngått en samarbeidsavtale med Sandeid og Haugesund fengsel. Ved regelmessige møter ser vi at domfelte som soner straffen sin kan ha behov for å rydde opp i forholdet til fornærmede, dens pårørende, egen familie, venner, arbeidsgiver eller andre.

Landsbasis
På landsbasis har det vært en nedgang i antall saker. 7256 saker i 2013 mot 7920 året før. Voldssaker dominerer med 1600 saker. Den nest største sakskategorien er krenkelser, trusler og mobbing med 1076 saker. 869 naskerisaker ble registrert i 2012, mot 704 i 2013.

Meglingsmøtet i konfliktrådet fokuserer på handlingen som er gjort, konsekvensene for andre og hva som skal til for å reparere skaden. Det er 22 konfliktråd over hele landet – med ca. 600 meglere.

Leder i Konfliktrådet Kersti Griffith Nielsen