Mer og bedre buss på Haugalandet

Rogaland Venstre har i helgen hatt sitt fylkesårsmøte i Eigersund.
Der vedtok partiet en egen politisk uttalelse, hvor en tar til orde for mer og bedre buss på Haugalandet.

Rogaland Venstre er positive til fylkessamferdselssjefens forslag om en egen bybussrute med redusert takst mellom fastlands-Karmøy og Haugesund. Samtidig er det viktig å peke på at behovet for gode kollektivløsninger i Nord-Rogaland både omfatter interne reiser innen byområdet Haugesund og reiser mellom de ulike kommunene i regionen.

Rogaland Venstre krever at samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune må oppta forhandlinger med Kolumbus for å tilrettelegge for et bedre kollektivtilbud i hele nordfylket.

Andelen kollektivreisende i Nord-Rogaland er skremmende lavt. Samtidig opplever de største kommunene en sterk økning i biltrafikken. Dette er en alvorlig belastning både for regionsenteret Haugesund, men også for de tilstøtende kommunene. Kollektivtilbudet i regionen er ikke tilpasset behovet de reisende har.

Fylket må, i samarbeid med kommunene i regionen og den lokale operatøren, utarbeide et tilbud som tar hensyn til de lokale reisebehovene. Tilbudet må ha en klar lokal forankring og være i tråd med dagens reisevaner, samtidig som det må gis rom for nye tilbud etterhvert som bosettings- og arbeidsmønster endres.

Rutene må tilpasses lokale forhold både med tanke på frekvens, regularitet og reisetid. Rutene bør også samordnes med langdistanse ekspressbusstilbudet i regionen. Gjennomgående ruter som også skal betjene lokaltrafikk må gis avgangstider som sikrer høy frekvens i lokalrutenettet. For distriktsruter er det også avgjørende at disse betjenes med materiell som tilfredsstiller dagens krav til reisekomfort.

Svein Abrahamsen, Venstre