Det var Arvid Vallestad, rådmann og Anne-Lise Nes, hovedtillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund som signerte avtalen på vegen av partene
Det var Arvid Vallestad, rådmann og Anne-Lise Nes, hovedtillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund som signerte avtalen på vegen av partene

Tysvær kommune har signert ny IA avtale

Partene i Tysvær kommune ble enige om å fornye samarbeidsavtalen for perioden 2014-2018 om et mer inkluderende arbeidsliv (IA avtalen).

Det var Arvid Vallestad, rådmann og Anne-Lise Nes, hovedtillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund som signerte avtalen på vegen av partene.
Ruth Søreide leder i NAV Arbeidslivssenter i Rogaland signerte på vegne av NAV.

Generelt
Partene i arbeidslivet har fornyet samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Denne gjelder fra 4. mars 2014-31.desember 2018.
IA avtalens overordnede mål er:
· Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet

IA avtalens delmål på nasjonal nivå er:
· Reduksjon i sykefraværet

· Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne

· Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder.

Partene i Tysvær kommune ble enige om å fornyet samarbeidsavtalen mellom kommunen og Nav Arbeidslivssenter på IA forum 30.04.14.

Tysvær kommune stiller seg bak målene i IA avtalen. De har forpliktet seg til at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i kommunen vil samarbeide målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.
Tysvær kommunen har et systematisk forebyggende HMS arbeid, og IA arbeidet er en del av dette arbeidet.

Som IA virksomhet får Tysvær kommune:
Egen kontaktperson på NAV Arbeidslivssenter. Olaug K.E.Hindal
Forebygging og tilretteleggingstilskudd fra Arbeids-og velferdsetaten
Utvidet bruk av egenmelding

Partene i Tysvær kommune har i fellesskap fastsatt egne mål for IA arbeidet på grunnlag av de tre overordnede. Det er utarbeidet et IA Handlingsplan for 2014-2016.

Tysvær kommune har blant annet satt seg som mål at det skal utarbeides nærværstall for det enkelte resultatområde og seksjon.
Kommunen vil i løpet av 2014 også utrede innføring av HMS/IA grupper, og i løpet av 2015 er planlagt innføring og opplæring i HMS/IA gruppene som består av leder, tillitsvalgte, og verneombud.
Ledere, verneombud og tillitsvalgte i Tysvær kommune vil også få opplæring i AKAN arbeid i løpet av 2014, og få tilbud om å delta på kurs om helsefremmende arbeidsplasser.

Av Marit J Åsheim, HMS rådgiver, personal- og organisasjon Tysvær kommune

Faktaboks

Status sykefravær: Når det gjelder sykefraværet i kommunen har vi hatt en fin nedgang i fraværet både i 4. kvartal 13, og i 1 kvartal 2014. Fraværet totalt i kommunen var på 8,3 % i 1. kvartal 2014. Sammenlignet med 1. kvartal i 2013, var det en nedgang på 1,3 prosent poeng.

Tall fra NAV for 4. kvartal 2013 viser at det legemeldte fraværet for kommunen (som arbeidsplass) har lavere sykefraværstall enn kommunal forvaltning på landsbasis for dette kvartalet. (tallenen for 1. kv 14 er ikke klare enda)