JORDBRUKSOPPGJØRET: – By og land, hand i hand

Etter bruddet i forhandlingene mellom Staten og landbruksorganisasjonene, ligger det nå an til at Stortinget ensidig vil fastsette rammene for landbruket kommende år.

Rogaland Arbeiderarti mener at under stortingsbehandlingen må man legge målene nedfelt i St. meld 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, til grunn ved behandling av saken. Meldingen er tydelig på at hovedmålet for norsk landbruk er å produsere mat til en voksende befolkning, holde selvforsyningsgraden oppe, opprettholde et variert landbruk over hele landet basert på lokale ressurser og sikre utøvere i landbruket en inntektsutvikling på linje med andre grupper.

Etter vår mening gir hverken ramme eller innretning i statens tilbud noe bidrag til at de refererte målsettingene kan nås. Tvert imot ser det ut til at distriktslandbruket er alvorlig truet, spesielt gjennom de foreslåtte strukturendringene, og det finnes ingen garanti for å nå hverken produksjonsmål eller inntektsmål.

Distriktslandbruket har fra naturens side svært varierende vilkår i de ulike deler av landet, og det trengs derfor differensierte virkemidler for å kunne opprettholde matproduksjon på de mindre og middels store bruk. Statens tilbud i oppgjøret representerer en klar svekkelse av produksjonsmulighetene og lønnsomheten for mindre og middels store bruk.
Vi frykter at de foreslåtte endringer i tilskuddsordningene fører til nedlegging av bruk. Noe som igjen vil bidra til at arealer ikke lenger blir benyttet og med redusert matproduksjon som følge. Tap av produksjon på arealer i distriktene kan ikke kompenseres med økt produksjon i de sentrale områdene av landet hvor tilgjengelige arealer er i bruk.

Rogaland Arbeiderparti er også bekymret over at de områdene i fylket som har fra naturens side, størst mulighet for storbruk, er de samme områdene der det er betydelig press på å få omgjort til områder for bolig og næring. Dette ser vi blant annet på Nord-Jæren og Jæren. Derfor er Rogaland Ap tydelig på at vi må ta hele landet i bruk, se sammenhenger og drive en langsiktig og tydelig landbrukspolitikk der store, mellomstore og små bruk har en viktig rolle, der vi tar hele landet i bruk og ser by og land som en helhet for å sikre norsk landbruk og den norske bonden.

Endringene med reduksjon av tilskudd til mindre og middels store bruk hva angår både storfe og småfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon, vil gi en lavere matproduksjon enn tidligere, samtidig som vi har en vedtatt målsetting om økt matproduksjon. Tilbudet fra staten lover alle bønder en inntektsøkning med 3,5 %. Dette oppfatter vi som et gjennomsnitt, og det vil si at noen får mindre og noen mere. Dette representerer ikke noe inntektsmessig løft for næringen.

Rogaland Arbeiderparti gir ikke sin tilslutning til Regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret. Vi stiller oss i stedet bak St. meld.9 og håper stortinget vedtar forslag som bringer rammene for landbruket det kommende år mer i samsvar med de vedtatte målsettingene.

Eirin Sund
Arne-Christian Mohn
Rogaland Arbeiderparti