Vil Tysvær bevare levende bygder?

Vi i FAU ved Straumen skule viser til Agenda Kaupang sin rapport i forbindelse med plangjennomgangen av samla tenester for barn og unge i Tysvær kommune vedrørende fremtidig struktur for skoler i Tysvær som kom ut til offentlig høring 16.08.14

FAU ved Straumen skule synes det er omfattende og vanskelig å lese rapporten til Agenda Kaupang. Det er vanskelig å skjønne hva som egentlig blir anbefalt i forhold til fremtiden for Straumen skule men vi opplever at tendensene i rapporten er nedlegging av småskoler og satsing på større enheter. Dette er stikk i strid med innholdet i kommuneplanen, og det overrasker oss at administrasjonen bruker tid og penger på et konsulentfirma som ikke forholder seg til kommunens vedtatte plan. Et slikt veivalg som rapporten skisserer vil være katastrofalt for bygdene i kommunen og vi i Straumen er nødt til å reagere på slike forslag.
Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, har forsket på liv og død for småskoler i bygdenorge og konkluderer med følgende: «Når skoler legges ned betyr det ikke at bygda dør. Da er den allerede død!» For interesserte refereres det til Nordahl sin artikkel publisert i avisa Østlendingen 20. november 2009.
Som i samfunnet ellers forventer vi at politikere i Tysvær sørger for et godt beslutningsgrunnlag før de treffer sine vedtak. Vi kan ikke se at fordeler og ulemper med å legge ned skolen i Straumen er godt nok utredet i rapporten til Agenda Kaupang, og vi vil derfor prøve å gi politikerne et litt bedre grunnlag før den viktige beslutningen de skal ta i høst.
Vi som foreldre i Straumen har tatt et valg når vi har bosatt oss her. Vi har veid opp fordeler og ulemper med å bo i en bygd og har funnet ut at fordelene er i overtall. Vi tror at barna våre har en fordel med å gå på en forholdsvis liten skole (ca 80 elever fra 1.-7. klasse i skoleåret 2013/14). Lærertettheten er større og vi tror at den enkelte elev blir fulgt bedre opp enn på en større skole. Elever, lærere og foreldre blir godt kjent med hverandre, noe som gir et tett og trygt samarbeid mellom hjem og skole. På Straumen skule har vi et trygt og oversiktlig klasse- og skolemiljø, og vi ser at aldersblanda grupper og undervisning på tvers av klassetrinn er oftere enn fordel enn en ulempe. Vi opplever at skolen har et godt elevmiljø og at ungene våre får et godt sosialt utbytte av å gå på en relativt liten skole. Vi har fantastiske uteforhold og nærhet til både fjell og sjø. Personal i skole og SFO bruker nærmiljøet aktivt til læring og fysisk aktivitet.
Dersom det blir aktuelt å flytte elever i Straumen til Grinde, vil hverdagen for barn og foreldre endres betraktelig. Alle vil bo minst 1 mil fra skolen og må få tilbud om skyss. Med det forsvinner en viktig del av barnas fysiske aktivitet da et flertall av elevene i dag bor så nær skolen at de kan sykle eller gå til og fra skolen.

Å bo på bygda betyr også en stor del dugnadsånd og engasjement. I Straumen har vi gjennom flere år arbeidet iherdig for at ungene våre skal kunne aktiviseres der de bor. Her har vi i år 5 fotballag med spillere fra 6 til 11 år som trener og spiller sine hjemmekamper i Straumen. Skjoldastraumen Teknolab har gjennom frivillig innsats investert over 100 000,- i utstyr og engasjerer elever fra 1. – 7. klasse med avansert legobygging og programmering på kveldstid året rundt med base på Straumen skule. 17. mai er en stor dag i Straumen, da stiller alle som en eller annen gang har vært borti et blåseinstrument i bygdas korps opp fremst i toget med blide barnehagebarn, skoleelever og stolt familie på slep. Etter toget arrangeres det stor fest på skolen med leker, kiosk, tombola, 17. mai tale, fotballkamp og alt som hører til en tradisjonell god 17. mai på bygda! I kirka øver bygdas barnekor. En gang hadde vi speider i Straumen, nå er engasjerte foreldre som er opptatt av liv i bygda i ferd med å dra i gang dette igjen. Ballbingen blir flittig brukt av barn og voksne i bygda. Skolens gymsal blir brukt til for eksempel ballek for de minste, fotballtreninger og dametrim flere kvelder i uken samt sporadisk til ulike arrangementer og trening utenom skoletid.
Skolen vår er et av bygdas viktigste møtepunkt både for barn og voksne, på dagtid og på kveldstid. Dersom skolen blir lagt ned ville all innsatsen og engasjementet for å skape liv og aktivitet i Straumen forsvinne. Som dere nok godt forstår er vi foreldre i Straumen veldig glad i skolen vår og opptatt av at den skal leve! Det er vi på grunn av det gode og trygge læringsmiljøet for våre barn og fordi skolen danner en viktig ramme for det meste av aktiviteter som skjer i bygda. Vi aner med frykt riktigheten i utsagnet til professor Thomas Nordahl og spør; har ikke bygdeskolene livsrett?

Med vennlig hilsen
FAU Straumen skule
V/ leiar Erlend Dale