Hva vil rådmannen med Tysvær?

Det er nærliggende å stille et slikt spørsmål etter rådmannen sitt budsjettforslag.

Her prøver han å «snik» iverksette en viktig samfunnspolitisk prosess /arbeid som ikke har noe relevans til budsjettet for 2015.

Å vedta en strukturutredning(er) om nåværende skolestruktur som en del av budsjettet før en har politisk behandlet første fase i pågående sonderinger, er lite klokt. Dette er en altfor viktig sak for Tysvær samfunnet til å behandle som en såkalt «ad-hoc» oppgave administrativt.

Rådmannen har til og med frekkhetens nådegave å trekke slutninger før utredning(ene) påbegynnes.
Implisitt foreslår Rådmannen å legge ned Straumen og Førland skole, samt å legge ned nåværende ungdomsskoler.

Om dette ikke skrives i klartekst har jeg lang erfaring i å kunne tolke/lese mellom linjene hva som er Rådmannen sin politikk i denne saken. Og…….. det er ikke første gang Rådmannen «truer» med dette.

Rådmannen prøver å gjemme seg bak nødvendigheten av å redusere de høye driftskostnadene.
Ja, Tysvær har høye driftskostnader, men det er rimelig marginale innsparinger som er relatert til nåværende skolestruktur, eller sagt på en annen måte lite å spare på å legge ned nevnte skoler. Høye driftskostnader er i større grad relatert til selve driftsorganiseringen, og kanskje ineffektiv drift.
Mange kommuner med tilsvarende skolestruktur har lavere driftskostnader, og oppnår i mange tilfeller minst like godt læringsutbytte som Tysvær.

Det trengs ikke de store regnekunnskapene til å forstå at det er billigere å drifte store enheter (skoler) kontra flere mindre enheter (skoler) , men………… er det slik vi vil ha Tysvær samfunnet.
Levende bygder og krinser er en av bærebjelkene for Tysvær samfunnet, og er av den grunn fremhevet som en av de viktigste punktene som beskriver Tysvær kommune sin visjon/strategi.
Ja, det vil koste mer i kroner og øre å ha denne visjonen/strategien, men dette er sånn det politiske miljøet har besluttet å forme samfunnet i Tysvær, og de er klar over konsekvensene.
Kommuneplanen sin samfunnsdel er førende for hvordan kommunen skal utvikles på kort og lang sikt, og er også gjeldende for Rådmannen.

Foreslått utredningssak er ikke i overenstemmelse med kommuneplanens samfunnsdel, og er heller ikke fremmet som et politisk signal til Rådmannen om å starte en slik utredning nå, snare tvert i mot.
Det er derfor utidig av Rådmannen å komme med slike politiske utspill på eget initiativ.

Ja Rådmann, jeg vet at du har full lovhjemmel og rett til å gjøre det, men… er det klokt?
Jeg er ikke motstander av en kontinuerlig vurdering av Tysvær kommune sin skolestruktur, og det er mulig at både Straumen og Førland skole en gang i fremtiden legges ned, eller omstruktureres, eller at vi får en felles stor ungdomsskole. Men da skal dette være en del av arbeidet med å forme samfunnsutviklingen i Tysvær, eller at kommunen kommer i en vanskelig økonomisk posisjon der en må se på alle marginale innsparinger.

Tysvær kommune har fremdeles et kostnadsnivå som ligger langt….. over sammenlignbare kommuner, og en ekstra inntekt (eiendomsskatt) som ligger skyhøyt over omkringliggende kommuner.

Det blir derfor totalt feil å løse innsparingsbehovet med slike grep på nåværende tidspunkt.
En god læreregel er å sette tæring etter næring, og passe på at en har i bakhånd reservetiltak dersom situasjonen påkrever dette.

Rådmannen sitt forslag til vedtak i budsjettet er nok i større grad et politisk utspill enn et «økonomisk nødvendighetstiltak».

Arvid Stokkenes