Arvid S. Vallestad er rådmann i Tysvær. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Arvid S. Vallestad er rådmann i Tysvær. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Vil ha legevakta i Karmsundsgata

Rådmann Arvid S. Vallestad legg tysdag fram eit forslag til formannskept om at ein bør samarbeide med Haugesund om legevaktordninga.

– Det lokalt mest interessante er at jeg ber om at Tysvær kommunestyre godkjenner videre forhandlinger med Haugesund kommune om en midlertidig legevaktløsning for Haugesund, fastlands- og nord Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira lokalisert i Karmsundsgata, og at legevakten i Aksdal i en eventuell slik løsning vil bli nedlagt fra 01.09.2015. Dette vil formannskapet i følge tilrådningen ta endelig stilling i februar, seier Vallestad.
Midlertidig
– Merk at den anbefalte samarbeidsløsningen i Karmsundsgata regnes som midlertidig, fram til det er avklart om kommunene på Ytre Haugalandet greier å samle seg om en utvidet regional løsning der både Haugesund og Karmøy kommuner deltar fullt ut, seier Rådmannen.
Vallestad mener tiden nå er moden for å tenke nytt.
– Min vurdering, bl.a. med henvisning til Akuttutvalgets innstilling, er at vi bør søke å komme fram til et bredest mulig regionalt samarbeid både om legevakt og andre akutt-tjenester, m.v. Se siste del av saksframstillingen, der det er nevnt en hel rekke akutt-tjenester som vurderes som aktuelle for både samarbeid og samlokalisering. Det er her bl.a. pekt på Trondheim som planlegger en såkalt «Helsevakt» som skal ta opp i seg ulike akuttfunksjoner («én dør inn»). Videre nevnes arbeidet med interkommunal brann- og redningstjeneste, som forventes konkludert i løpet av 1. halvår 2015. Nå må vi se ting i sammenheng, og ikke hver for seg, avsluttar Arvid S. Vallestad.

Faktaboks

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

1. Tysvær kommunestyre godkjenner vidare forhandlingar med Haugesund kommune om ei midlertidig legevaktløysing for Haugesund, fastlands- og nord Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira lokalisert i Karmsundsgata.

2. Viktige omsyn vil vere at Haugesund kommune er open for ein samarbeidsavtale om supplerande legetenester i Tysvær kommune sitt tilbod om øyeblikkelig hjelp døgnopphald, og at vaktbelastning for fastlegane blir omtrent prosentvis etter innbyggartal.

3. Tidspunkt for muleg avvikling av dagens legevaktordning i Aksdal og overgang til ny løysing i Karmsundsgata blir førebels fastsett til 01.09.2015. Finansiering blir føresett avklart i Tertialrapport 1 2015 og i arbeidet med budsjett/økonomiplan 2016-2019.

4. Avtale om midlertidig legevaktløysing for Haugesund, fastlands- og nord Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira lokalisert i Karmsundsgata blir føresett framlagt for formannskapet til godkjenning innan 15.02.2015.

5. Kommunestyret meiner at geografien på Ytre Haugalandet ligg godt til rette for eit bredt samarbeid både om legevakt og andre akutt-tenester, m.v. Kommunestyret ber om at slike utvida samarbeidsløysingar blir utgreidd nærmare både i arbeidet med ei interkommunal legevakt lokalisert i aksen Norheim–Raglamyr, evt. ei varig løysing i Karmsundsgata, og i arbeidet med interkommunal brann- og redningsteneste, med mål om å sikre god kvalitet og best muleg ressursutnytting.