En ny felles ungdomsskole i Tysvær.????

Nå går startskuddet for ny skolestrukturdebatt/utredning i Tysvær. Høyre og Arbeiderpartiet har samlet seg og etablert en flertallskonstellasjon som vil vedta en skolestruktur utredning i neste kommunestyre.

Riktig nok er dette forsøkt avgrenset til bare omfatte ungdomsskolen, men i praksis vil det ikke være mulig med en slik avgrensing. «Alt henger sammen med alt» som en kjent politiker engang så klokelig uttalte.
Spillet som nå er satt i gang bærer preg av politiske særinteresser som kan gå på bekostning av tilstrekkelig helhetsvurderinger, samt gi robuste og langsiktige løsninger.
En skolestruktur utredning vil nok være en nødvendighet i nær fremtid (2-5 år) som en følge av to andre viktige prosesser som allerede er i gang.
Disse to prosessene,
1. pågående kommunereform
2. pågående regional areal og transportplan,
vil være viktige premissgivere for hvilke skolestruktur Tysvær bør legge til grunn for den videre samfunnsutviklingen.
Tidspunktet for denne skolestruktur utredningen er derfor helt feil. En kan risikere å måtte starte opp en ny skolestruktur utredning i kjølvannet av den som nå sannsynligvis igangsettes.
Dette vil etter min vurdering skape unødvendig usikkerhet / uro over lang tid, og en vil måtte bruke mye tid og ressurser, som igjen fører til økte kostnader.
Disse to prosessene bør være landet før en starter opp med ny skolestruktur utredning. Det vil da være lettere å få til en tverrpolitisk eierskap som klart vil bidra til en enklere politisk og administrativ prosess, og med en bedre forankring både politisk og administrativt.
Dette tror jeg også innbyggerne i kommunen ser logikken i.

Hvordan ser kommunekartet ut i Haugesundsregionen i 2017?
Ulike sammenslåings konstellasjoner vil kreve ulike løsninger (strukturer). Eksempelvis vis vil en sammenslåing med Bokn kreve en helt annen løsning enn en sammenslåing med Haugesund, eller Sveio, eller Karmøy, eller Vindafjord, eller en kombinasjon av flere, eller en storkommune etc. Det eneste alternativet som kan være relevant for denne utredningen er dersom Tysvær vil bestå som nå, men likefylt vil det være nyttig å se hvordan kommunekartet for de nærliggende kommune ser ut.
Videre vil resultatet fra den regionale areal og transportplanen ha påvirkning for hvordan Tysvær sin kommuneplan bli utformet med tanke på bostedsutviklingen, og ikke minst hvordan areal og transportplanen vil bli styrende for lokal politisk forvaltning.
Min oppfordring til alle partier er at de omforenes om en utsettelse av denne skolestrukturen-gjennomgangen inntil det nye kommunekartet og areal transportplanen er landet om ca. to år.

Arvid Stokkenes
(med fare for å bli satt på transferlisten til H)