Ja til økt bruk av kollektivtilbudet i Tysvær!

Svein Terje Brekke (Krf) prøver igjen å fremstille endringen i busstilbudet på Haugalandet og i Tysvær som en stor reduksjon og forferdelig dårlig for innbyggerne våre (HA 17.2.15 og TB 20.2.15).

Svein Terje Brekke (Krf) prøver igjen å fremstille endringen i busstilbudet på Haugalandet og i Tysvær som en stor reduksjon og forferdelig dårlig for innbyggerne våre (HA 17.2.15 og TB 20.2.15).Bakgrunnen er omlegging av rutetilbudet på Haugalandet .Målet med omlegging er å få flere til å bruke bussen. På Haugalandet har vi en kollektiv andel på de som tar bussen på 3,2 %.

Ruteomleggingen er ett forsøksprosjekt der en har utarbeidet en totalpakke med fokus på å snu passasjernedgang til passasjervekst. Vedtaket som ble vedtatt i Fylkestinget  10.12.14 er en oppfølging fra ett enstemmig vedtak  ( sak 9/14-26.3.14 i Samferdselsutvalget) der målet er å få flere til å ta bussen gjennom å omfordele rutene. Ved å styrke ruter med potensial for  mer passasjervekst, og da også redusere ruter som over lang tid har vist nedgang i passasjerer.

Brekke er imponert over at Fylkespolitikerne kan ta stilling til en sak ved å lese noen sider i en saksutredningen? Saksutredning er ett viktig dokument for å kunne ta stilling til, og beslutte et vedtak. Jeg er litt undrede til den argumentasjonen fra Brekke som mangeårig lokalpolitiker i Tysvær! Det er også grunn til å minne Brekke om at de tillitsvalgte har vært med i omleggingen, det er de som kjører ruten som ser hvor det er lite bruk av bussen, og hvor det er potensial for økt passasjervekst. Saksutredningen bygger på deres tilbakemeldinger. Som politiker har vi ikke fagkunnskap om alle felt, det var derfor et sentralt punkt både å involvere de ansatte gjennom tillitsvalgtapparatet og kommunene i planleggingen av nytt busstilbud.

Vider påpeker Brekke at pris burde vært brukt som ett virkemiddel. Hadde Brekke satt seg inn i saken og lest hva som faktiske stod der, hadde han sett at vedtaket som innføre ruteendringen fra Juni 2015 viser til at inntjening i ruteomleggingen skal brukes til økt informasjon og ikke minst takstendringer! Taksttiltak som gunstige periodepass, utvidelse av nærtakstsoner, helhetlig traseendringer og ikke minst en forutsigbarhet i, og informasjon om rutetider /avgangstider ligger inne i konseptet. I sum vil det være slik at tilbudet blir bedre og billiger for de som benytter seg av bussene.

I Tysvær gjelder omlegging rute 9 til rute 6 . Rute 6 vil nå gi et raskere tilbud helt fra Grinde og ut til byen, et tilbud som har blitt etterspurt av Tysværbuen over lengre tid. En har påpekt at nettopp det at bussen bruker lang tid og kjøre innom byggefelt er ett hinder for å ta bussen eks til arbeid og skole. Bedre overgangsmuligheter ved Raglamyr/ Amanda og sentrum vil sikre en større og mer fleksibel mulighet for å flyttes seg  fra A til B

Å få en rute som har mulighet til å bli en del av et helhetlig rutesystem,og mulighet for lavere takst vil være være positivt for Tysværbuen. Får vi flere til å bruke denne bussruten, vil det igjen føre til hyppigere rutefrekvens. En av høringsutalesene til Tysvær var nettopp å bli en del av det konseptet. Så jo Brekke, høringen ble vektlagt og tatt stilling til!

Brekke etterlyser også hvorfor det ikke er sett på større bruk av T-forbindelsen . Svaret fra Samferdselssjef er entydig. Det er i dag ett for lang strekk uten stort nok passasjergrunnlag på til å kunne forsvare en slik rute. Jeg og andre representanter i Fylkestinget har løftet frem muligheter om økt kollektivbruk ved å få knyttet Mjåsund og T-forbindelsen på et fremtidig rutetilbud. Nettopp for å sikre bedre tilgjengelighet mellom videregående skoler både i Haugesund og Karmøy, og store arbeidsplasser som Kårstø og Hydro. Med befolkningsvekst og ølt bruk av dagens kollektivtilbud vil en slik rute trolig kunne bli mer enn ett ønske i fremtiden!

Omleggingen settes i gang fra. 1.Juni 2015. La oss støtte opp om tilbudet, la bilen stå og ta bussen til det beste for både oss innbyggere og miljøet! Det regner jeg kollektivforkjemperen Brekke er med på.

Sissel Hansen Tysse
Høyre