Norsk industri for framtiden

Norge har lange industrielle tradisjoner. Basert på bruk av naturgitte forutsetninger og høy kompetanse har industrien vært med på å legge grunnlaget for det velferdssamfunnet Norge er i dag.

Industrien i Norge har klart seg gjennomsnittlig godt de siste ti årene, ikke minst på grunn av økt etterspørsel etter produkter innen petroleumsnæringen. Med noe redusert aktivitet på sokkelen i årene som kommer, vil impulsen som har bidratt til industrivekst de siste årene kunne avta.

Det er næringspolitisk avgjørende at de samlede rammevilkårene utvikles slik at man får etablert ny fremtidsrettet industri før viktig kompetanse forvitrer. KrF har derfor bidratt til f.eks. nye investeringer på Hydro Karmøy. For eksportintensiv virksomhet er pris- og kostnadsutvikling et av de viktigste hindrene. Stortinget har tidligere behandlet fiskerimelding, landbruksmelding, forskningsmelding og petroleumsmelding, men det har ikke blitt lagt frem en industrimelding for Stortinget. Dette gjelder både nord og sør i landet, langs kysten og for innlandet. Med bakgrunn i dette har KrF fremmet sak om at det må lages en stortingsmelding om norsk industris rammevilkår. Det trengs tiltak for å sikre norske bedrifters konkurransekraft.

Store deler av industrien konkurrerer i et internasjonalt marked. Vilkår i Norge, som utformes ulikt de vilkårene utenlandske aktører har, kan svekke bedriftenes konkurranseevne. Konsekvensen kan bli at virksomheter legges ned eller fortrenges av nyetablert kapasitet i land med bedre rammevilkår. Det kan føre til tap av arbeidsplasser, verdiskaping, bosetting, kompetanse og forskning/teknologi-utvikling. KrF mener det nå, mer enn noen gang, er viktig at norsk industri sikres forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår. Det er et avgjørende vedtak for å sikre framtiden for velferdssamfunnet. «Vi må yte for å kunne nyte». Derfor gikk Stortinget i dag enstemmig inn for KrFs forslag om å lage en industrimelding.

Geir Sigbjørn Toskedal

Stortingsrepresentant

Kristelig Folkeparti