Etter at Hordfast nå skal heite Bokn - Bergen er skjansane for ein firfelts veg frå Bokn til Aksdal blitt meir aktuelle.
Rogfast. Ill: Statens Vegvesen

Einige om finansieringa av Rogfast

No skal E39 Rogfast til ekstern kvalitetssikring. Samstundes ser ein øre seg at prisen i Rogfast blir 330 for bilar og 990 for tunge kjøretøy. Om stortinget seier ja våren 2016, kan tunellprosjektet opnast om 10 år.

Rogfast kan finansierast over 20 år. Finansieringsplanen er no endeleg godkjent lokalt.
– Dette er nok ein merkedag for Rogfast- prosjektet. Me har klar dokumenta til den såkalla KS2-behandlinga (ekstern kvalitetssikring). I praksis betyr det at ein ekstern aktør går gjennom kostnadar med meir. Alle prosjekt til over 750 millionar kroner må gjennom ein slik sjekk, seier prosjektleiar i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal.
330 kroner for bilar
Prislappen på Rogfast er berekna til 14,2-15,2 milliardar 2015-kroner. Staten bidreg med 2,830 milliardar, resten må finansierast av bompengar. Det er rekna med ei rente på 5,5 prosent.
Viss prislappen blir 15,2 milliardar kroner kjem det til å koste rundt 330 kroner å køyre gjennom Rogfast for personbilar og 990 kroner for tunge køyretøy.
Reguleringsplanen for tunneltraseen i Randaberg kommune er godkjent. Det same er reguleringsplanen for tunnelen til Kvitsøy. Fem reguleringsplanar som gjeld Rogfast er ennå ikkje vedtekne:
 Harestadkrysset, blir truleg sluttbehandla etter sommarferien. Krysset er koplinga mellom Rogfast og E39.
 Reguleringsplan for Laupland-Knarholmen i Bokn blir sluttbehandla tidleg hausten 2015.
 Reguleringsplanen for massedeponi i Mekjarvik sør blir sluttbehandla før sommaren.
 I tillegg kjem reguleringsplanar for massedeponi på Bokn og Kvitsøy. Desse blir sluttbehandla hausten 2015.

Reguleringsplanane må vere vedtekne før KS2-behandlinga blir ferdig. Viss kvalitetssikringa går som planlagt, kan Rogfast behandlast i Stortinget våren 2016. Då blir det truleg byggestart mot slutten av 2016, og opning av Rogfast i 2024-2025.

Dette er ei pressemedling levert av Statens Vegvesen