Skjermbilde 2015-10-06 kl. 21.14.38

Inntekstutvikling i Haugalandjordbruket

Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein oppgang på omlag 47.000 kr frå 2013 til
2014. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå
gardsrekneskapa på i alt 239 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30-
årsperiode har ein fylgt utviklinga på omlag 200-300 av desse bruka. Dette er familiebruk som har
hovudinntekta si frå jordbruket, og talmaterialet byggjer på faktiske tal frå rekneskapa.
Analysen av rekneskapsmaterialet for 2014 viser ei positiv utvikling for nær sagt alle
produksjonane!!! Spesielt mjølkeproduksjonen har styrka lønsemda, men sau og gris viser òg ei
veldig god utvikling. For enkelte av produksjonane er auken på over 30 % frå 2013 til 2014 – målt i
dekningsbidrag.
Mykje av resultatløftet må tilskrivast ein veldig fin sommar, som resulterte i eit godt fôrår og yterike
kulturbeite/fjellbeiter. Til og med grisen nytte godt av sommarvarmen – ein produksjon som normalt
er lite væravhengig. Det gode vèret førte til ein eventyrleg grillsesong, og eit pangsal for grisekjøtet
– og på det viset fekk ein snudd overdekning til mest ei underdekning av grisekjøt. Noko som gav
grunnlag for betre utbetalingsprisar for grisebøndene.
Hovudtrekk frå 2014:
· Eit godt fôrår førte til vekst for mjølke- og sauebonden.
· Godt vèr gav ein god grillsesong og godt sal for grisebonden.

Mjølkebonden
For mjølkebonden er det hovudsakeleg ein styrka mjølkepris som gjer utslaget, og ein ser ein
oppgang på om lag 30 øre i høve fjoråret. Av denne oppgangen var 10-15 øre bestemt i
jordbruksoppgjeret (som såkalla målprisoppgang), resterande skriv seg frå betre mjølkemarknad og
dels flinkare bønder. Ein ser òg ein tendens til at bonden produserer meir mjølk pr. ku – leveransen
steig med 2 %. Innan mjølkeproduksjonen slår auke i kjøttprisar òg positivt ut, ein ser at
kjøtomsetnaden har auka med omlag 500 kr pr. årsku. Mykje av denne auken skriv seg frå eit nytt
kvalitetstilskot som vart innført frå 1. januar 2014 – som følgje av jordbruksforhandlingane i 2013.
Tilskotet vert gjeve som eit stimuli der ein leverer ku-, okse- og kvigeslakt av ein viss kvalitet og
alder. I sum førte oppgang i mjølke- og slakteprisar til at omsetnaden gjekk opp med 3.300 kr pr.
årsku. Av dette sat ein att med om lag 2.000 kr etter at kostnadsveksten var trekt frå. For ein
gjennomsnittleg mjølkeprodusent på Haugalandet utgjorde dette om lag 50.000 kr i betra lønsemd.
Sauekjøtet
Den produksjonen som kom aller best ut var nok sauebøndene. Her ser ein ei styrking av
dekningsbidraget på heile 31 % frå 2013 til 2014. Dekningsbidraget for ein sau gjekk opp med 171 kr
pr. stykk, og enda på kr 721 pr. sau. Forklaringa til denne oppgangen er nok todelt, for det første
steig utbetalingsprisane med 4 kr pr. kg, noko som forklarar 104 kr av oppgangen – resterande kan
tilskrivast auka leveranse pr. sau (1 kg pr. sau). Gode vårbeiter, og mykje snø i høgfjellet gav flotte og
tyngre lam. I tillegg auka tilskotet frå staten med 186 kr i snitt pr. sau. I sum gir dette ein vekst i
innteninga pr. sau med 357 kr sau, noko som tilsvarer 25.000 kr for ein gjennomsnittleg sauebruk.

Griseprodusenten
Innleiingsvis var ein òg inne på at grisebonden hadde nytt godt av den gode 2014-sommaren. 2013
og første halvdel av 2014 var prega av stor overproduksjon, prispress og dårleg lønsemd på grisekjøt.
Marknadsføringskampanjar, kombinert med ein god grillsesong sette rekordfart i salet av grisekjøt
utover sommarmånadane i fjor. Og i løpet av juli/august var overskot av grisekjøt snudd til balanse
eller underskot på kjøt. Dette gjorde at ein kunne ta ut høgare prisar på produkta. Dette kombinert
med at kostnadane ikkje vaks alt for mykje, gjorde at grisebonden kunne sitja att med meir på
botnlinja. Året under eitt styrka dekningsbidraget seg med 1588 kr pr. purke, noko som tilsvarer ein
oppgang på 11 % frå året før. I snitt har ein Haugalandsbonden om lag 38 purker, noko som gir rom
for ein inntektsvekst på 60.000 kr. God økonomi sommar/haust 2014, gir òg grunn til optimisme
over i 2015.

Investering
Investeringsnivået i næringa var stabilt eller svakt fallande. I snitt investerte Haugalandsbonden
77.000 kr i nybygg og 156.000 kr i maskinar – noko som er ein nedgang på hhv 8.000 kr og 10.000 kr.
Det er spesielt i dei grovfôrbaserte produksjonane ein ser det blir investert, og i mindre grad
kraftfôrkrevjande. Spesielt innan sauenæringa ser ein gryande optimisme og investeringsvilje – noko
av dette kan nok tilskrivast at det frå styresmaktene har blitt signalisert at ein vil satse på større
sauebruk framover. For dei kraftfôrkrevjande produksjonane har ein dei føregåande åra slite med
overproduksjon og dette har resultert i noko meir avmålt investeringsvilje. Vidare er
inngangsbilletten for å bli grisebonden blitt relativt høg, med ein investeringskostnad på 5-6
millionar for eit slaktegrishus og over 10 mill. kr for smågrisproduksjon.
Vidare auka overføringane frå staten med om lag 9.500 kr pr. bruk i snitt. Noko som dels skuldast
auke i tilskotssatsar, men òg auka produksjon/tilskotsgrunnlag.

I perioden 2010 til 2013 steig lånebyrda innan Haugalandsjordbruket med heile 32 %, denne auken
har flata meir ut i 2014 – i snitt auka gjelda med meir beskjedne 15.000 kr. Dette heng nok saman
med at ein ser ei noko meir avmålt investeringslyst – samstundes som gjerne ein del av
inntektsveksten i 2014 blei brukt til nedbetaling av gjeld, bøndene er vant med at det kan koma
magrare år etter dei feite… Rentekostnaden var svakt stigande, i snitt auka dei med 3900 kr pr. bruk,
lånerenta i AS Norge var svakt fallande i 2014 – så auken må nok tilskrivast samansetnaden av gjelda.
Inntekt utanom bruket er aukande i år òg – og er no kome opp på 371.000 kr i snitt, noko som er ei
auke på 12.000 kr i høve til fjoråret. Men veksten i ekstern inntekt har flata noko ut dei siste åra,
dette skuldast nok dels at grensa på kva ekstern inntekt ein kan hente byrja å bli nådd – samstundes
har jordbruksinntekta har styrka seg, og på det viset ser mindre behov for å hente inntekt utafrå.

Tveit Regnskap AS
Andreas Lundegård

JORDBUK VS INDUSTRI

!» ! #$ !
«#
$ %
Side 5
STORFE MJØLK
Gjennomsnittstal 2014
2014 2013
Alle Påsett<80 80-130% >130% Alle Påsett<80 80-130% >130%
Mjølk 36 781 37 121 36 664 37 601 33 985 34 227 34 286 33 012
Kjøtt 15 731 9 542 17 012 50 654 15 379 10 595 17 925 38 604
Statusendring 652 580 921 -135 507 298 494 2 122
Inntekt 53 164 54 597 88 120 49 871 45 121 52 704 73 738
Innkjøpt kraftfôr 16 333 14 378 16 985 26 930 15 168 13 757 16 246 21 114
Innkjøpt grovfôr 2 202 1 591 2 784 3 508 2 461 2 068 2 847 3 573
Eigenprodusert for 2 977 2 751 3 188 3 624 3 187 2 929 3 423 4 118
Dyrlege mm. 3 877 3 748 3 905 4 834 3 516 3 411 3 611 4 043
Kjøp 2 102 1 564 1 467 8 768 2 007 1 707 1 375 7 435
Kostnader 27 490 24 032 28 329 47 664 26 339 23 872 27 502 40 283
Dekn.bidrag u/tilsk. 25 673 23 211 26 268 40 457 23 532 21 249 25 202 33 455
pr. liter u/tilskot 3,73 3,43 3,78 5,72 3,49 3,19 3,67 5,08
Tilskot 12 757 12086 12890 17307 11847 11813 11458 14793
Dekn.bidrag m/tilsk. 38 430 35297 39158 57764 35379 33062 36660 48248
Pr. liter m/tilskot 5,67 5,27 5,75 8,30 5,33 5,02 5,44 7,43
Årskyr 23,95 23,62 25,13 23,60 24,15 23,07 25,92 24,97
Oppnådd mjølkepris 5,35 5,46 5,28 5,27 5,03 5,11 4,98 5,03
Kvote 169955 163175 180874 172714 168768 159430 185438 165646
Leveranse 7097 6909 7199 7318 6987 6912 7155 6633
% Påsett 85 % 82 %
Tal bruk 184 97 72 15 198 109 74 15
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
1 000
3 500
6 000
8 500
11 000
13 500
16 000
18 500
21 000
23 500
26 000
28 500
31 000
33 500
36 000
38 500
2012 2013 2014
Kroner pr liter
Kroner pr årsku
Dekningsbidrag
Dekn.bidrag pr ku
Dekn.bidrag pr. liter
Tveit Regnskap AS
STORFE MJØLK
Maks / min 2014
PÅSETT % <80 80-130% >130%
Beste Beste Beste
Maks 30 %. Snitt Maks 30 %. Snitt Maks 30 %. Snitt Alle
Mjølk 50 700 39 991 37 121 44 822 40 778 36 664 38 007 41 076 37 601 36 781
Kjøtt 10 750 10 802 9 542 34 833 20 690 17 012 65 282 61 509 50 654 15 731
Statusendring 653 805 580 4 495 1 590 921 4 365 2 458 -135 652
Inntekt 62 103 51 598 47 243 84 150 63 058 54 597 107 655 105 043 88 120 53 164
Innkjøpt kraftfôr 14 887 14 503 14 378 16 629 17 644 16 985 27 343 28 500 26 930 16 333
Innkjøpt grovfôr 0 795 1 591 1 814 1 532 2 784 121 794 3 508 2 202
Eigenprodusert for 3 124 2 307 2 751 4 496 3 127 3 188 3 792 3 704 3 624 2 977
Dyrlege mm. 7 191 3 355 3 748 3 600 4 105 3 905 3 332 5 081 4 834 3 877
Kjøp 0 1 372 1 564 0 1 673 1 467 18 124 13 541 8 768 2 102
Kostnader 25 202 22 332 24 032 26 540 28 081 28 329 52 712 51 619 47 664 27 490
Dekn.bidrag u/tilsk. 36 901 29 266 23 211 57 610 34 977 26 268 54 943 53 423 40 457 25 673
pr. liter u/tilskot 4,14 4,04 3,43 7,00 4,60 3,78 7,62 7,14 5,72 3,73
Tilskot 11 499 11 247 12 086 8 852 11 336 12 890 14 381 16 774 17 307 12 757
Dekn.bidrag m/tilsk. 48 400 40 513 35 297 66 462 46 313 39 158 69 324 70 198 57 764 38 430
Pr. liter m/tilskot 5,44 5,61 8,08 6,14 5,75 9,61 9,41 8,30 5,67
Årskyr 19,00 24,04 23,62 42,00 29,97 25,13 21,90 18,98 23,60 23,95
Oppnådd mjølkepris 5,70 5,45 5,46 5,45 5,33 5,28 5,27 5,43 5,27 5,35
Kvote 169149 180485 163175 345621 235847 180874 157968 145302 172714 169955
Leveranse 8903 7508 6909 8229 7869 7199 7213 7658 7318 7097
% Påsett 73 % 59 % 126 % 108 % 203 % 212 % 85 %
97 72 15 184
Ei kolonne viser det høgaste oppnådde dekningsbidraget i kvar gruppe, ei for snitt av 30 % beste og snitt for heile gruppa.
Tveit Regnskap AS
Ammeku
Gjennomsnitt 2014
2014 2013
Maks 30 % beste Gj. snitt Gj. snitt
Salgsinntekt 27294 28680 18 103 15 111
Statusendring -462 -881 -606 742
Inntekt 26 833 27799 17 497 15 854
Innkjøpt kraftfor 6244 5625 3 290 2 870
Innkjøpt grovfôr 0 1493 1 033 1 426
Eigenprodusert for 3251 2412 2 569 2 527
Dyrlege mm. 971 1376 1 124 1 187
Kjøp 2692 3265 2 328 1 798
Kostnader 13 159 14 171 10 345 9 808
Dekn.bidrag u/tilsk. 13674 13628 7 152 6 046
Tilskot 12371 10617 9 972 9 919
Dekn.bidrag m/tilsk. 26044 24245 17 124 15 965
Antall ammekyr 13 12 13 13
% påsett 77 % 101 % 75 % 67 %
Tal bruk 61 77
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2012 2013 2014
Dekningsbidrag pr ammeku
Dekningsbidrag ammekyr
Dekn.bidrag ammeku
Tveit Regnskap AS
AMMEKU (etter påsett)
Gjennomsnitt 2014
2 014 2 013
Alle Påsett<60 60-120% >120% Alle Påsett<60 60-120% >120%
Salgsinntekt 18 103 13 375 17 126 47 048 15 111 12 530 15 345 34 069
Statusendring -606 -1 131 260 -3 629 742 -714 713 13 053
Inntekt 17 497 12 244 17 386 43 419 15 854 11 816 16 058 47 122
Innkjøpt kraftfor 3 290 1 613 3 127 12 382 2 870 1 775 2 934 11 249
Innkjøpt grovfôr 1 033 1 066 863 1 966 1 426 1 433 1 142 4 214
Eigenprodusert for 2 569 2 046 2 795 3 637 2 527 2 297 2 535 4 333
Dyrlege mm. 1 124 934 1 254 1 202 1 187 1 005 1 287 1 689
Kjøp 2 328 1 772 2 125 6 292 1 798 1 129 1 197 13 334
Kostnader 10 345 7 432 10 164 25 479 9 808 7 639 9 096 34 819
Dekn.bidrag u/tilsk. 7 152 4 812 7 221 17 940 6 046 4 177 6 962 12 303
Tilskot 9972 9472 10115 11456 9919 9355 9512 11208
Dekn.bidrag m/tilsk. 17 124 14284 17336 29396 15 965 13533 16474 23511
Antall ammekyr 13,1 11,8 14,3 11,9 13,3 12,1 14,5 10,8
% påsett 75 % 67 %
Tal bruk 61 24 32 5 77 33 40 4
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2012 2013 2014
Dekningsbidrag pr ammeku
Dekningsbidrag ammekyr
Dekn.bidrag ammeku
Tveit Regnskap AS
FÔRINGSDYR
Gjennomsnitt 2014
2014 2013
Maks 30 % beste Gj. snitt Gj. snitt
Salgsinntekt 17897 18051 16 191 13 107
Statusendring 1035 834 410 51
Inntekt 18 932 18885 16 600 13 158
Innkjøpt kraftfor 2973 3951 4 267 3 562
Innkjøpt grovfor 0 205 366 277
Eigenprodusert for 842 757 742 1 240
Dyrlege mm. 343 243 227 261
Kjøp 5650 5138 4 780 3 282
Kostnader 9 808 10 294 10 383 8 621
Dekn.bidrag u/tilsk. 9124 8591 6 217 4 537
Tilskot 1186 1129 1 163 1 028
Dekn.bidrag m/tilsk. 10310 9720 7 381 5 565
Antall foringsdyr 32 49 59 62
Oppnådd kilopris 63,2 60,8 60,3 55,1
Snitt slaktevekt 298 311 318 305
Tal bruk 15 15
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2012 2013 2014
Kroner pr ungdyr
Dekningsbidrag fôringsdyr
Dekn.bidrag fôringsdyr
Tveit Regnskap AS
SLAKTEGRIS
Gjennomsnitt 2014
2014 2013
Maks 30 % beste Gj.snitt Gj.snitt
Salgsinntekt 2 209 2097 2 054 1 913
Statusendring 0 -15 -2 12
Inntekt 2 209 2 083 2 052 1 925
Kraftfor 736 719 784 759
Dyrlege mm. 14 14 16 16
Kjøp 1 010 954 960 866
Kostnader 1 760 1 687 1 761 1 641
Dekn.bidrag u/tilsk. 449 396 291 285
Tilskot 14 16 21 18
Dekn.bidrag m/tilsk. 463 412 312 303
Antall slakta gris i året 2 049 1 444 1 053 895
Fôrkostnad pr kg kjøt 9,56 9,29 10,1 9,7
Oppnådd kg pris 26,92 26,33 25,94 24,95
Snitt slaktevekt 82,07 79,63 79,20 76,72
Tal bruk 33 45
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014
Kroner pr levert gris
Dekn.bidrag gris
Dekn.bidrag gris
Tveit Regnskap AS
SMÅGRISPRODUKSJON
Gjennomsnitt 2014
Gjennomsnittstal
Maks 30 % beste 2014 2013
Salgsinntekt 31840 31457 26 493 24 326
Statusendring 1424 -1 356 291
Inntekt 33264 31457 25 137 24 616
Kraftfor 12758 12130 10 789 11 170
Dyrlege mm. 3789 3233 2 365 2 696
Kjøp 960 480 1 768 1 116
Kostnader 17507 15843 14 922 14 981
Dekn.bidrag u/tilsk. 15 757 14731 10 215 9 635
Tilskot 173 481 548 273
Dekn.bidrag m/tilsk. 15930 15211 10 763 9 908
Årspurker* 189 108 70 129
Grisunger purke 27,4 27,7 22,7 23,6
Tal bruk 8 5
-1 000
1 000
3 000
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
2012 2013 2014
Kroner pr purke
Dekn.bidrag pr. purke
Dekn.bidrag pr. purke
Tveit Regnskap AS
KOMBINERT OG SMÅGRISPRODUKSJON
Gjennomsnitt 2014
Gjennomsnittstal
Maks 30 % beste 2014 2013
Salgsinntekt 45757 46484 36 508 36 938
Statusendring 1474 1 818 172
Inntekt 47231 46484 38 326 37 110
Kraftfor 19060 22410 18 824 19 161
Dyrlege mm. 3987 3186 2 558 3 032
Kjøp 195 98 688 33
Kostnader 23242 25693 22 070 22 226
Dekn.bidrag u/tilsk. 23 989 23661 16 256 14 884
Tilskot 231 444 628 406
Dekn.bidrag m/tilsk. 24220 24105 16 884 15 290
Årspurker* 180,0 132,5 87 113
Grisunger purke 27,4 30,0 23,5 25,4
Tal bruk 7 4
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2012 2013 2014
Kroner pr purke
Dekn.bidrag pr. purke
Dekn.bidrag pr. purke
Tveit Regnskap AS
KOMBINERTPRODUKSJON GRIS
Gjennomsnitt 2014
Gjennomsnittstal
Maks 30 % beste 2014 2013
Salgsinntekt 53157 44 830 42 807
Statusendring 4917 2953 2 052 242
Inntekter 58 073 2 953 46 882 43 049
Kraftfor 30350 26189 24 780 24 325
Dyrlege mm. 3759 2746 4 062 2 684
Kjøp 0 2026 2 224 1 815
Kostnader 34 109 30 961 31 067 28 824
Dekn.bidrag u/tilsk. 23 964 20805 15 814 14 226
Tilskot 854 986 1 189 886
Dekn.bidrag m/tilsk. 24 818 21791 17 004 15 112
Årspurker* 58 51 38 33
Griser pr purke 29,1 24,5 23,24 23,83
Tal bruk 9 8
-3 000
2 000
7 000
12 000
17 000
22 000
2012 2013 2014
Kroner pr purke
Dekn.bidrag pr. purke
Dekn.bidrag pr. purke
Tveit Regnskap AS
SAU
Gjennomsnitt 2014
Gjennomsnittstal
Maks 30 % beste 2014 2013
Salgsinntekt 3540 2376 1 742 1 533
Statusendring -11 95 91 52
Inntekter 3 530 2 471 1 833 1 585
Innkjøpt for 592 507 497 492
Eigenprodusert for 427 255 288 241
Dyrlege mm. 396 287 270 244
Kjøp 0 43 58 59
Kostnader 1 415 1 092 1 113 1 035
Dekn.bidrag u/tilsk. 2 115 1 379 721 550
Tilskot 2046 1824 1 674 1 488
Dekn.bidrag m/tilsk. 4161 3203 2 395 2 038
Vinterfora sauer 80 74 70 72
Oppnådd kjøttpris 72,13 54,79 58,32 54
Kg kjøtt pr vfs 39,49 29,37 26,05 25,34
Tal bruk 340 367
0
200
400
600
800
1000
1200
2012 2013 2014
Kroner pr v.f. sau
Dekn.bidrag pr. sau
Dekn.bidrag pr. sau
Tveit Regnskap AS
SAU ETTER STORLEIK/DRIFTSFORM
Gjennomsnitt 2014
Storleik Driftsform
Antall vinterfora sau Storfè &
-30 81- Sau Kun sau
Salgsinntekt 1 634 1 753 1 785 1 758 1 739
Status 77 105 75 20 106
Inntekter 1 710 1 858 1 860 1 779 1 844
Innkjøpt for 445 496 528 445 508
Eigenprodusert for 284 303 263 223 301
Dyrlege mm. 280 266 271 223 279
kjøp 96 55 41 60 58
Kostnader 1 104 1 121 1 104 951 1 145
Dekn.bidrag u/tilskot 606 737 756 828 699
Tilskot 1 993 1 906 1 598 1 605 1 688
Dekn.bidrag m/tilskot 2 599 2 644 2 354 2 433 2 387
Vinterfora sauer 25 57 136 63 72
Oppnådd kjøttpris 5 6,45 57,87 60,08 58,50 58,29
Kg kjøtt pr vfs 25,8 26,3 25,8 26,9 25,9
Tal bruk 58 179 103 57 283
0
200
400
600
800
1 000
1 200
-30 31-80 -81
Kroner pr v.f. sau
Dekn.bidrag pr. sau
Dekn.bidrag pr. sau
Tveit Regnskap AS
HØNS
Gjennomsnitt 2014
Gjennomsnittstal
Maks 2014 2013
Salgsinntekt 284 289 263 264
Statusendring -1 9 10 5
Inntekter 283 298 273 269
Kraftfor 145 150 132 131
Andre variable 7 4 9 8
Kjøp/Statusendring 23 40 44 44
Kostnader 175 194 185 182
Dekn.bidrag u/tilsk. 108 104 89 87
Tilskot 3 7 6 6
Dekn.bidrag m/tilsk. 111 111 95 93
Antall høns 17600 9550 8047 7746
Forkostand pr. kg egg 8,01 8,17 7,56 8
Tal bruk 10 12
0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2013 2014
Kroner pr høne
Dekn.bidrag pr høne
Dekn.bidrag pr høne
Tveit Regnskap AS
Grovforkostnad
Gjennomsnitt 2014
2014 2013
Gj.snitt <70 70-120 >120 Gj.snitt <70 70-120 >120
Frø 1 770 3 683 9 400 1344 3744 8395
Gjødning/kalk/sprøytem 12 764 25 893 59 414 10815 24373 55946
Ensileringsmidler 1 721 3 672 10 116 1678 3324 8265
Grovforkostnader 16 255 33 248 78 931 13837 31441 72607
Pr. dekar 410 414 362 417 365 350 336 377
Pr. fem 0,98 0,94 0,81 0,98 1,01 0,95 0,92
Maskinkostander
Vedlikehold/Fors. 15 824 31 166 56 184 14377 29562 48223
Drivstoff 6 777 12 159 32 111 5633 12345 27068
Ikkje akt.pl. inv. 8 123 13 104 20 156 8728 13601 22946
Avskrivningar 23 154 49 113 103 438 22098 46875 83199
Leigekjøring 12 343 29 044 57 514 8711 24444 45161
-Leige/skog -102 -2 315 -1 449 -418 -1729 -728
Maskinkostnad grovfor 66 118 134 398 267 956 59129 125099 225868
Pr. dekar 1542 1 801 1 448 1 395 1367 1619 1337 1165
Pr. fem 3,70 4,93 3,78 2,74 3,96 5,15 3,93 2,97
Antall dekar dyrka 115 116
Innhausta fem pr dekar 498 437 470 560 415 384 410 444
Tal bruk 391 128 103 160 418 140 107 171
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
>120 70-120 <70 Kroner pr. da Grovfor Maskin Tveit Regnskap AS