Budsjettforslagene er nå lagt fram for formannskapet. Nå er det opp til kommunestyret. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Budsjettforslagene er nå lagt fram for formannskapet. Nå er det opp til kommunestyret. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Her er opposisjonens budsjettforslag

Opposisjonspartiene la i går fram sitt forslag til budsjett. her er endringer i forhold til rådmannens budsjett:

Endringer i forhold til rådmannens budsjett:
Driftsbudsjettet reduseres med kr 650.000.
1. I forbindelse med utredninger i forhold til kommunereformen, ønsker vi at det blir
avholdt en folkeavstemming for endelig behandling av en eventuell innstilling –
150.000
2. Tysvær kommune skal starte opp prosjektet «opplevelseskortet» for at alle barn og
unge skal ta mulighet til å være med i organiserte aktiviteter -kr 50.000
3. Ansatte på Nedstrandstunet gis mulighet til a delta på kurset «Mens vi venter» kr
100.000
4. Web-overføring fra formanskapsmøter, kr 50.000
5. Resultatomradet teknisk øker mer enn driftsbudsjettet for området viser, ved at det
gjennom lengre tid er ført opp ansatte i investeringsbudsjettet, uten at dette synes å
redusere driften av teknisk. Resultatområdet reduseres med kr 500.000
6. Med bakgrunn i kommunens økende bruk av konsulenttjenester i sitt arbeid, ønsker vi
å signalisere at noen av disse tjenestene må kunne gjøres på en enklere måte og da
kunne utføres av kommunens egen administrasjon. Rådmannen har satt opp 1,9 mill til
å utarbeide reguleringsplaner, ett arbeid som også må kunne utføres innen etaten uten
bruk av konsulenter. Resultatomradet reduseres med kr 500.000

Nye tiltak- Investering
1. Det skal utredes hvordan ny barnehage pa Førland kan realiseres permanent.
Utredning og ombygging/påbygging av barnehagen i Aksdal skal utgå. Det er slik vi
ser det tilstrekkelig med bamehageplasser i sentrum av Tysvær og vi ønsker ikke å
bidra til at Tysvær kommune går opp til 10 avdelinger pr barnehage. Barn skal ha
tilbud i sine nærområder.
2. Kunstgrasbanen på Frakkagjerd realiseres i 2016, som er en framskyvning i tid fra
2018. Dette begrunnes med svært høyt antall barn og unge i Frakkagjerd/Førre
området.
3. Budsjettforslaget inneholder også en framskynding av ny brannstasjon i Nedstrand
4. Restarealet i Bjønsvikfeltet skal byggemodnes.
5. Det finnes flere mindre gang- og sykkelveiprosjekt som gjennom mange år er blitt
skjøvet nedover på kommunens prioriteringsliste over g/s prosjekt. Det settes av ekstra
midler til realisering av disse. Dette vil også redusere bruk av skoleskyss til de minste.
6. Det samme gjelder lys langs eksisterende g/s veier.

Finansiering av nye tiltak:
1. Det er avsatt betydelige midler til planlegging og infrastruktur i Aksdal sentrum, uten at
man har noen sannsynlig garanti for at kommunen tar igjen sin investering på lang tid.
Vi reduserer budsjettet med 1 mill i 2016, og en halvering i åra som kommer inntil det
blir mer sannsynlig at investeringene kan tilbakeføres via salg.
2. Tysvær Arena, akustikk. Det tas ut 1 mill da dette ikke er en kommunal oppgave
3. Investering i planlegging og videre utbygging i Tysvær Opplæringsenter skyves noe ut
i tid.
4. Det legges opp til at 2 av boenhetene i Stølsberg-prosjektet selges til brukere. Det skal
utarbeides klausul for kjøp og salg av omsorgsboliger i Tysvær kommune.
5. Salg av boligtomter i Bjømsvikfeltet, hvor restarealet skal byggemodnes.