Flertall for nytt inntektssystem for kommunene

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har inngått en avtale om nytt inntektssystem for kommunene.

«- Med det nye inntektssystemet sikrer vi gode og likeverdige tjenester i hele landet, samtidig som vi tilbyr flere og saftigere gulrøtter til kommunene som slår seg sammen. Kommuner som selv velger å være små skal ikke lenger belønnes for det, sier Helge Andre Njåstad, Fremskrittspartiet leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Avtalen er i tråd med den retningen regjeringen foreslo i høringsnotatet som ble sendt ut i desember, men forslaget er forbedret og forsterket. Det innføres flere ordninger som vil stimulere kommunene til sammenslåing, blant annet et nytt tilskudd til kommuner som går sammen og utgjør sterkere tyngdepunkt i sin region. Tilskuddet til infrastrukturtiltak for kommuner som slår seg sammen skal styrkes. Kommuner som vedtar å slå seg sammen vil få beholde dagens basistilskudd frem til sammenslåing, slik at de ikke først går ned og deretter opp i inntekter. I tillegg til de nye gulrøttene får de som tidligere avklart inndelingstilskudd, reformstøtte og engangsstøtte. En større del av tilskuddene skal i nytt inntektssystem gis pr innbygger, og mindre pr kommune/rådhus.

– Venstre har vært en tydelig forkjemper for en kommunereform som skal gi sterkere lokaldemokrati, bedre fagmiljø og bedre tjenester til folk. Nå får vi et inntektssystem som bygger oppunder dette målet. Vi får nå et inntektssystem med mer bruk av gulrot og mindre bruk av pisk som stimulerer til flere kommunesammenslåinger. Venstre har også i denne avtalen fått gjennom en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, og flyttet mer makt til kommunene gjennom forsøkskommuner som får oppgaver fra NAV. Kommune-Norge står foran en stor, nødvendig omstilling, og med denne avtalen gir vi litt ekstra drahjelp for å gjennomføre disse viktige prosessene på en god måte, sier André N. Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre.

– I tråd med høringsforslaget vil kommuner i tettbygde strøk som velger å være små få mindre i såkalt basistilskudd, som i hovedsak dekker utgifter til administrasjon. Kommuner som velger å stå alene kan ikke lenger sende en ekstraregning for administrasjonskostnader til innbyggere i resten av landet, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann Frank Jenssen. Han er glad for at de tre partiene sammen har tatt ansvar for å sikre et inntektssystem som legger til rette for gjennomføringen av en kommunereform som det er bred enighet om på Stortinget.

Småkommunetilskuddet vil videreføres, men målrettes mot kommuner som har reelle distriktsutfordringer og vil ikke lenger gis som belønning bare fordi kommunen er liten. Det vil fortsatt gis kompensasjon for ekstrakostnader til tjenester i spredtbygde strøk, slik at vi sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

Marte Ziolkowski, Høyre