Frakkagjerd med ny kunstgrasbane og sykkelvegar langs Frakkagjerdvegen.
Frakkagjerd med ny kunstgrasbane og sykkelvegar langs Frakkagjerdvegen.

Framtidens Frakkagjerd

Frakkagjerd sentrum er lagt ut til offentleg ettersyn.
Planen blei tatt opp til behandling i teknisk utval den 12.05.2016, kor det blei vedteke at planen skulle framleggast for kommuneplanutvalet. Dei vedtok å legge den ut til offentleg ettersyn.

Kommuneplanutvalet vedtok så i møte den 14.06.2016 å leggje planen ut på høyring og til offentleg ettersyn. Framlegget til detaljreguleringsplan blir lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsutvikling, tettstadsutforming, avklaring av offentlege funksjonar samt trafikkavvikling. Viktige grep i planen er areal for utviding av barneskulen og ungdomsskulen samt omfattande oppgradering av Frakkagjerdvegen. Med gjennomføring av tiltaka i planforslaget skal Frakkagjerdvegen kunna ta opp i seg auken i gang-, sykkel-, og biltrafikken som vil følgje av fortetting i planområdet og framtidig bustadutbygging på Skeiseid.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til Tysvær kommune.

Av Tysvær Kommune

Frakkagjerd med ny kunstgrasbane og sykkelvegar langs Frakkagjerdvegen.

Frakkagjerd med ny kunstgrasbane og sykkelvegar langs Frakkagjerdvegen.